6 april 2022

Hållbara transporter och trafiksäkerhet är centralt i ny länstransportplan

Sörmland har nu en beslutad långsiktig plan för utvecklingen av den regionala transportinfrastrukturen, Länstransportplan (LTP). Ökade satsningar på kollektivtrafik och trafiksäkerhet, framkomlighet och trimning av statligt vägnät samt ökade medel till kommuner är väsentliga delar i planen. Dessa delar möter behoven kring bostadsbyggande, industrisatsningar samt ett hållbart resande.

- Nu fortsätter vi utveckla transporterna, bostadsbyggandet och klimatarbetet så att människor kan bo, leva och verka i ett hållbart Sörmland. Regionens satsningar på infrastruktur ska bidra till en god utveckling i alla våra sörmländska kommuner, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.
- Tillgängligheten till en storregional arbetsmarknad och till studier är avgörande för Sörmlands utveckling och tillväxt. Det behövs mer resurser till infrastrukturen i Sörmland och vi använder de vi har att tillgå på ett väl avvägt sätt, säger Daniel Portnoff (M) kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd i Trosa kommun.

Planen fokuserar även på att färdigställa tidigare satsningar på väg 53, väg 55, väg 57 samt 218 för att stärka framkomligheten och trafiksäkerheten i regionen. Planen har tagits fram på uppdrag av regeringen och tar avstamp ur Sörmlands regionala utvecklingsstrategi och den strukturbild som beskriver Sörmland. Länstransportplanen gäller för perioden år 2022 till 2033.

- Planen har tagits tas fram tillsammans med Sörmlands kommuner och statliga myndigheter och i samråd med intresseorganisationer. Dialogen har varit god och nu när vi ska genomföra planen är samverkan mellan regionen, kommunerna och Trafikverket avgörande för fortsättningen, säger Kenneth Hagström regional utvecklingsdirektör i Region Sörmland.

Trafiksäkerheten ska förbättras med bibehållen funktionalitet i transportsystemet samt öka andelen hållbara transporter genom att stärka gång-, cykel och kollektivtrafik. Detta är konkreta och centrala delar i planen.

Planen innehåller delar som bland annat ska bidra till att främja en ökad tillgänglighet i och till transportsystemet för alla medborgare med utgångspunkt från barnens behov. Den stöttar hållbar utveckling i länet genom att främja internationell, storregional och regional tillgänglighet och näringslivets behov av transporter. Men även att verka för en hållbar, långsiktig och effektiv samhällsplanering som sker i samverkan mellan stat, region och regionens kommuner.
Formellt beslut om länstransportplanen tas av regionfullmäktige den 31/5

Länstransportplanen.
Strukturbild Sörmland.

5TA4