5 september 2023

Omfattande åtgärder krävs för att nå en ekonomi i balans

Region Sörmland beräknas få ett underskott på cirka 1,2 miljarder kronor 2023. I ärendet för att nå en ekonomi i balans presenteras flera förslag till åtgärder för att nå detta mål. Det handlar bland annat om att minska antalet medarbetare, öka intäkterna och att inte kompensera verksamheternas budgetramar för kostnadsökningar.

- Situationen kräver omfattande insatser av alla regionens verksamheter. För att nå målet föreslår vi åtgärder inom sex generella områden, bland annat en återgång till 2019 års nivå vad gäller antalet anställda i regionen, en översyn av taxor och avgifter och att verksamheternas budgetramar inte höjs kommande år, säger Christoffer Öqvist (M) regionstyrelsens ordförande.

Region Sörmlands ekonomiska situation beror på flera olika faktorer. Ökad inflation med högre räntor och ökade energikostnader, ökad avsättning för pensionskostnader och kraftiga tillfälliga stöd under pandemiåren gör nu att åtgärder måste till för att vända den negativa ekonomiska utvecklingen.

Utöver besparingar och effektiviseringar inom regionens verksamheter kommer alla investeringar ses över och enbart de mest prioriterade genomföras.
- Vi har tre tuffa år med besparingar framför oss. Just nu har vi en situation som innebär att vi måste arbeta brett inom hela organisationen för att på sikt nå en ekonomi i balans. Jag förstår att detta skapar funderingar och oro bland medarbetarna men mitt mål är att vi tillsammans i verksamheten genomför detta förändringsarbete på ett ansvarsfullt sätt, säger Magnus Johansson, regiondirektör.

I maj tillsattes en politisk beredningsgrupp med uppgift att arbeta fram förslag och åtgärder för att minska hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling samt en ekonomi i balans. Dessa förslag redovisas på mötet med regionstyrelsen den 12/9.

De sex generella regionövergripande åtgärderna som den politiska beredningsgruppen föreslår är:
Personal motsvarande 2019 års nivå.
Frysta politikerarvoden.
Ingen uppräkning av budgetramar.
Taxor och avgifter.
Rationellare användning av lokaler.
Effektivare verksamhet.

Mer om detta finns att läsa här.

7F8H