1 mars 2021

Ostlänkens stationer i Sörmland är avgörande för hållbarhet, långsiktighet utveckling och konkurrenskraft

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utreda utbyggnad av nya stambanor med en kostnadsram på 205 miljarder kronor. Idag, den 1 mars, har Trafikverket slutredovisat sitt uppdrag och presenterar fyra alternativa lösningar för nya stambanor, där Ostlänken kraftigt påverkas. Flera av alternativen innebär att de planerade stationerna i Nyköping, Skavsta och Vagnhärad tas bort. Region Sörmland, Nyköpings och Trosa kommun kräver nu att regeringen följer tidigare ingångna avtal och att Ostlänken byggs som planerat.

Region Sörmland, Nyköpings och Trosa kommun har arbetat gemensamt i över 20 år med planering, stadsutveckling, avtalsförhandlingar och lokal förankring för att genomföra Ostlänken. Regeringens tillåtlighet för Ostlänken från juni 2018 bekräftar och inkluderar Ostlänkens stationer i Vagnhärad, i Nyköping och vid Stockholm Skavsta flygplats samt ett centralt stationsläge i Norrköping.

– Vi arbetar aktivt tillsammans med Trafikverket för att genomföra Ostlänken så snabbt och effektivt som möjligt. Detta kräver stabila planeringsförutsättningar. Ostlänken är en mycket viktig förutsättning för regional och storregional utveckling i Stockholm-Mälardalen, vilket sju län i Stockholm-Mälardalen är överens om. Ostlänken är avgörande för hållbarhet, utveckling och konkurrenskraft både i regionen och i hela landet, säger Monica Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland.

Trafikverkets snabbutredning om varianter av nya stambanor bortser från regionala nyttor, skapar onödiga frågetecken samt riskerar att bli kontraproduktivt och att skada den stabila grund som sedan länge skapats. Ostlänken är en stor och nödvändig satsning som skapar stora nyttor lokalt, regionalt och nationellt. Vid en internationell jämförelse ligger kostnadsnivån för Ostlänken i paritet med exempel från andra länder.

– De redovisade kostnadskalkylerna i utredningen blir väldigt missvisande. Trafikverket jämför helt olika systemutformningar med olika bred måluppfyllelse, vilket inte framgår tydligt. Siffrorna i utredningen riskerar att bli sanningar, men vi utgår ifrån att Regeringen genomskådar den skevheten, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping.

– Det är viktigt att Regeringen väger samman regionala och nationella nyttor i sitt fortsatta arbete. Trafikverkets utredningsalternativ löser inte de problem vi kämpat med i 20 år. Det är bara Jämförelsealternativet med Ostlänken enligt nuvarande planering, som ger tillräcklig förbättring av järnvägens kapacitet och robusthet, de minskade restider vi behöver och förstorad arbetsmarknad. Vi förutsätter också att ingångna avtal med staten och Trafikverket ska fortsatta att gälla, säger Daniel Portnoff (M), Kommunstyrelsens ordförande, Trosa kommun.

WX7U