2 februari 2022

Region Sörmland + Stadsmissionen = sant

Stadsmissionen i Sörmland anställer en egen sjuksköterska och Region Sörmland finansierar. Det är upplägget för den samverkan som kallas idéburet offentligt partnerskap. Ärendet diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 8/2.

- Med partnerskapet kan vi nå ut till personer som har behov av vård men som vi inom regionen har svårt att nå. Det betyder att vi kan arbeta förebyggande och öka folkhälsan för den här gruppen jämfört med vad vi kunnat göra tidigare, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor där syftet är att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål. Region Sörmland och Stadsmissionen i Sörmland vill nu prova den här typen av samverkan.
Stadsmissionen bedriver verksamhet i Eskilstuna och i Nyköping. Region Sörmland har sedan ett par år tillbaka bidragit med sjukvårdspersonal för att bemanna stadsmissions¬hälsa på båda orterna. För bättre bemanning och handläggning är förslaget att verksamheten istället bedrivs enligt IOP.

Verksamheten har som mål att erbjuda individer som lever i hemlöshet, som har beroendeproblematik och andra socialt utsatta grupper, den vård som de har rätt till men som ibland kan vara svår att tillgodogöra sig inom den ordinarie vården.
En viktig del i Stadsmissionshälsans arbete är att fånga upp patienter i ett tidigt skede för att förhindra allvarligare sjukdomstillstånd.
- Vi ser ett stort vårdbehov hos de människor som söker sig till oss. Det här samarbetet är en viktig pusselbit i vårt arbete för att minska det utanförskap som de befinner sig i. De flesta av våra besökare lider av någon form av psykisk eller fysisk ohälsa och genom att möta deras vårdbehov ger vi dem inte bara den vård de har rätt till utan också en möjlighet att ta nästa steg tillbaka till samhället, säger Annalie Welin, direktor Eskilstuna Stadsmission.

Förslaget är att avtalet om partnerskap ska gälla från och med 2022-03-01 till och med 2022-12-31. Region Sörmland finansierar verksamheten med 810 000 kronor.
Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 8/2

SA52