29 juni 2022

Region Sörmland och Trafikverket växlar upp för att utveckla transportinfrastrukturen

Trafikverket och Region Sörmland växlar upp samarbetet för att få bättre utväxling av både den nationell transportplanen och Länstransportplanen. I och med regeringens beslut om att fastställda den nationella planen inklusive finansiella ramar för Länstransportplanen för Sörmland krävs ett gemensamt arbete för att genomföra planerna. För att omsätta de transportpolitiska målen, förverkliga nationell- och Länstransportplan samt möta de behov vi ser i länet krävs en stärkt samverkan där Trafikverket, kommuner och Region Sörmland bidrar.

- Den här typen av frågor kan nog låta tekniska för många men vårt samhälle behöver hänga samman i alla delar, även på transportsidan. En stark samverkan mellan oss som aktörer är helt avgörande för att utvecklingen ska bli verkligt hållbar, för Sörmland och för Sverige, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Trafikverket och Region Sörmland tecknar en överenskommelse med syfte att tydliggöra och utveckla samverkan för att få en gemensam styrning och bättre utfall av satsningar i transportsystemet i länet. Överenskommelsen tar avstamp från att det finns en fastställd nationell plan, en beslutad Länstransportplan och ekonomiska ramar för Länstransportplanen. Ökad samverkan är ett viktigt verktyg för att genomföra planerna.

Överenskommelse är en central plattform för att se transportsystemet och dess utveckling som en viktig pusselbit i en helhet. Så att Sörmland är ett hållbart samhälle där det skapas goda möjligheter för människor, besökare och företag att bo, verka och leva.
Beslutet från regeringen om handlingsplan för den nationella strategin för hållbar regional utveckling säger även att myndigheterna ska väga in regionala utvecklingsstrategierna i sin verksamhetsplanering. För att göra det krävs en gemensam styrning där myndigheterna fokuserar på åtgärder som knyter an till all samhällsutveckling. Som i sin tur stärker regionen att möta framtida utmaningar.
−Vi har sedan lång tid haft ett tätt samarbete med kommuner och Trafikverket om att utveckla transportinfrastrukturen i länet i samverkan med annan samhällsplanering. Tillsammans med kommunerna har vi en gemensam plattform via den Regionala utvecklingsnämnden och flera olika nätverk. Nu tar vi nästa steg för att skapa gemensamma forum och plattformar med Trafikverket så att vi får ordentlig framdrift i utvecklingen av transportinfrastrukturen, säger Kenneth Hagström regional utvecklingsdirektör, Hållbar Regional Utveckling i Region Sörmland.

BMAN