27 september 2023

Region Sörmland varslar och inför anställningsstopp

Region Sörmland anmäler ett varsel på 700 medarbetare till arbetsförmedlingen. Dessutom införs anställningsstopp från 1/10. Syftet är att minska kostnaderna med en halv miljard under 2024 och fortsätta med kostnadsreducerande åtgärder under hela perioden 2024 - 2026.

- Att vi nu lägger ett varsel är inte detsamma som att 700 medarbetare kommer att förlora sina arbeten. Det är en formell åtgärd som vi måste göra för att informera arbetsförmedlingen om att regionen avser att minska antalet medarbetare och i vilken ungefärlig storleksordning. Det handlar alltså inte om att enskilda medarbetare har varslats, säger regiondirektör Magnus Johansson.

Anledningen till varslet är regionens stora ekonomiska underskott där kraftfulla åtgärder krävs för att vända situationen. Målet är att minska kostnaderna med en halv miljard under 2024 och fortsätta med kostnadsreducerande åtgärder kommande år. Anledningen till varslet är också att det finns två konkreta åtgärdsförslag där antalet medarbetare kan minska, läkemedelscentrum och sjukhusbiblioteken.

Från den 1/10 råder dessutom anställningsstopp med utökat dispensförfarande i regionen. Det innebär att rekrytering inom exempelvis vården och vissa nyckelfunktioner fortsätter men kräver dispens enligt särskild ordning.
- Vi fortsätter exempelvis att rekrytera till vården och vi fortsätter arbetet med att bli oberoende från hyrpersonal, säger Magnus Johansson.

Alla regionens verksamheter har fått i uppdrag att minska sina kostnader med fem procent. Beslut om ökad restriktivitet med kurser, konferenser och representation har fattats.
- Arbetet vi inleder nu innebär inte att allt blir sämre men det innebär att regionens medarbetare tillsammans måste hitta sätt att lösa de uppdrag vi har annorlunda, säger Magnus Johansson.

Fakta: Varsel
• Regionen står inför nedskärningar och måste enligt främjandelagen informera arbetsförmedlingen om detta. Det handlar inte om att enskilda medarbetare har varslats utan om formalia.

• Regionen är skyldiga att specificera hur ett kommande varsel kommer se ut i förhållande till män och kvinnor utifrån regionens totalt antal anställda. Uppskattningen är att varslet kommer att beröra 700 personer av cirka 8 000 tillsvidareanställda.

• Regionen väljer att lägga ett omfattande varsel i stället för att behöva återkomma med flera varsel utifrån varje enskild förändring.
• Om mer än 100 personer förväntas beröras måste arbetsgivaren informera arbetsförmedlingen 6 månader innan driftsinskränkningen. Alltså den tidpunkt då de första medarbetarna slutar.

AXB5