25 januari 2021

Regional strategi för suicidprevention

Suicid är ett växande folkhälsoproblem nationellt och regionalt. En regional strategi för suicidprevention finns nu färdig. Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 26/1.

- Det känns verkligen bra i hjärtat att få den här strategin mot suicid på plats. Nu tar vi ett genomarbetat helhetsgrepp om frågan och kan jobba effektivt för den nollvision vi har satt upp, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Strax under femtio personer tar sina liv i Sörmland årligen. Det är ett ökande problem, främst bland unga pojkar och män. Den pågående covid-19 pandemin kan dessutom göra så risken för framtida suicid ökar än mer. Detta då sociala, ekonomiska och vårdrelaterade faktorer följer som en konsekvens av pandemins efterverkningar.
- Det är möjligt att förebygga suicid och suicidhandlingar, men det krävs en bred preventiv ansats, samarbete mellan flera aktörer inom såväl offentlig sektor som ideella organisationer och privata aktörer i samhället för att en långsiktig förändring skall komma tillstånd, säger Sabrin Granath, suicidpreventionssamordnare.

Strategin är utformad på en övergripande nivå och pekar ut riktningen för ett brett suicidpreventivt arbete för samtliga verksamheter inom Region Sörmland, men också vikten av samverkan med externa parter så som kommuner, myndigheter – som exempelvis arbetsförmedling, Försäkringskassan, ideella organisationer, privata vårdgivare för ett suicidpreventivt arbete där hela samhället involveras.
- När det gäller Region Sörmland ska samtliga verksamheter ta fram handlingsplaner som innehåller konkreta åtgärder; exempelvis lokala riktlinjer för hur suicid kan hanteras i regionens verksamheter både när det gäller patientperspektivet och medarbetarperspektivet. Genom utbildningsinsatser ska medarbetare rustas för att kunna identifiera och bemöta suicidala patienter, men också identifiera patienter som är i riskzonen. Ur ett arbetsgivarperspektiv med över 7500 anställda, är det också viktigt att man har riktlinjer för hur anställdas suicidtankar eller suicid kan hanteras, säger Sabrin Granath.

Förslag till den regionala strategin för suicidprevention diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 26/1.

Fakta:

Årligen dör i snitt 46 personer i suicid i Sörmland.
2019 tog 48 personer sitt liv i Sörmland, och självmordstalet per 100 000 invånare låg på 19,81 vilket är strax över rikssnittet på 18,72.
De senaste 10 åren har 458 personer omkommit i suicid i Sörmland. Av dessa var 326 män och 132 kvinnor. Suicid är ett folkhälsoproblem och ett växande problem särskilt bland unga pojkar och män 15–24. Sju av tio personer som begår självmord i Sverige är män. Män söker hjälp i mindre utsträckning än kvinnor och uppvisar också andra tecken på depression än kvinnor. Vilket kan bidra till att det blir svårare att fånga upp mäns och pojkars psykiska ohälsa i tid. Suicidförsök är däremot vanligast bland unga flickor och kvinnor. Suicidtalen, det vill säga antalet suicid per 100 000 invånare bland unga – (både tjejer och killar) har ökat 1 % per år de senaste 20 åren, och suicid är vanligaste dödsorsaken bland unga i Sverige.
2019 begick 1588 personer suicid i Sverige, varav 1078 män och 510 kvinnor, och av dessa var totalt 5 barn under 15 år.

SDH5