11 juni 2024

Skyndsamma åtgärder för att nå en ekonomi i balans

Region Sörmlands ekonomiska situation kräver en rad åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Vid mötet med regionstyrelsen den 18/6 presenteras därför flera förslag för att minska kostnadsutvecklingen. Det handlar bland annat om att minska antalet medarbetare i hela regionen.

- Vi går mot ett ekonomiskt underskott på över en miljard kronor 2024, det är 140 miljoner sämre än budgeterat. Det innebär att vi nu tillsammans måste ta ansvar för hela regionens ekonomiska situation, även verksamheter som håller sin budget, säger regiondirektör Magnus Johansson.

Regiondirektören har fått i uppdrag av regionstyrelsen att återkomma med ytterligare förslag på åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Vid nästa veckas möte med regionstyrelsen, 18/6, presenteras därför en lång rad med sådana.
- Det handlar bland annat om centraliserings- och flera omorganisationsförslag, begränsningar av remitteringar för utomlänsvård och ökat samarbete med grannregioner vad gäller olika administrativa funktioner, säger Magnus Johansson.

Utöver detta kommer regiondirektören fatta ett verkställighetsbeslut som innebär en genomgripande minskning av personal med två procent, vilket är ett delmål om att minska antalet medarbetare till 2019 års nivå enligt beslut sedan tidigare.
- Det innebär att regionens samtliga divisioner, staber och verksamhetsområden ska reducera sin personal och genomföra nödvändiga verksamhetsförändringar. Detta ska ske med minsta möjliga påverkan på kärnuppdraget. Jag förstår att det här beskedet skapar känslor och funderingar men jag är samtidigt övertygad om att vi tillsammans kommer hantera det på ett professionellt sätt, säger Magnus Johansson.

Vad gäller personalreduceringar är Folktandvården AB, Dammsdal samt Regionsjukhuset Karsudden undantagna då dessa är helt intäktsfinansierade och hanteras separat.

Exempel på förslag som diskuteras i regionstyrelsen 18/6
• Utreda ett regionöverskridande samarbete inom personalservice tillsammans med Region Västmanland.
• Uppdrag att utreda ändrade arbetssätt inom hälso- och sjukvården vad gäller begränsning av remittering till planerad slutenvård utomläns som kan erbjudas i Region Sörmland inom tiden för vårdgaranti.
• Utreda förutsättningar för att införa striktare kriterier för olika vårdinsatser med begränsat värde.
• Patientnära klinisk farmaci reduceras vid sjukhusen och i primärvård och att antalet tjänster vid Läkemedelscentrum minskas med ytterligare 5 apotekartjänster.
• Utreda sammanslagning av Rehabiliterings-medicinska kliniken med Paramedicin Sörmland till en regionövergripande klinik.
• Uppdrag att skyndsamt utreda och föreslå ett nytt Regelverk för sjukresor samt uppdrag att vidta skyndsamma åtgärder för att öka följsamheten till nuvarande Regelverk för sjukresor med fokus på ensamåkning.
• Verksamheter som idag är utspridda inom regionens organisation och kan vara aktuella för översyn är registratur, juridik, arkiv samt säkerhets- och beredskapsarbete.
• Även en organisatorisk flytt av vårdgaranti och valfrihetskansli till hälso- och sjukvården för att förbättra styrning av patientflöden behöver utredas.
• Utreda uppdrag och bemanning av Patientsäkerhetsenheten.

Här finns samtliga handlingar till regionstyrelsen att läsa.

BQZD