11 maj 2021

Stor ekonomisk satsning på näringsliv, arbetsmarknad och utbildning i Sörmland

Ekonomiska insatser på närmare 25 miljoner kronor. Det föreslås Region Sörmland besluta om på kommande möte med regionstyrelsen. Syftet är att fortsätta skapa förutsättningar för en attraktiv region i spåren av coronapandemin.

- När vi nu rustar vårt samhälle inför framtiden måste vi se till helheten, och inte minst till våra unga medborgares situation. I bygget av ett långsiktigt hållbart Sörmland är ordentliga satsningar på utbildning och jobb avgörande, inte minst i relation till de konsekvenser vi ser av pandemin, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

- Pandemin har påverkat hela samhället med kraft. Att regionen nu också bidrar med ytterligare insatser som kan förbättra förutsättningarna för företagande och utbildning i Sörmland är viktigt, säger Daniel Portnoff (M), vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Region Sörmland redovisade ett positivt resultat för 2020 vilket gör att det finns möjligheter till satsningar av fler olika slag. 200 miljoner kronor av överskottet ska användas till insatser för att motverka pandemins negativa påverkan på Sörmland. På mötet med regionstyrelsen den 18 maj finns en rad ärenden om särskilda insatser i syfte att ge bättre förutsättningar för företag och arbetstagande, till ungdomar och till information om utbildning. Insatserna är på ca 25 miljoner kronor.

- Det här är offensiva satsningar som möter några av de viktigaste utmaningarna vi har i länet och som kan ge effekt både nu för 2021 och mer långsiktigt. Vårt arbete fortsätter dessutom, tillsammans med kommuner och näringslivsaktörer, för att hitta fler smarta och uthålliga lösningar för att skapa en attraktiv region vad gäller företagande, arbetsmarknad och utbildning, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör Region Sörmland.

De bifogade förslagen tas upp för beslut på Regionstyrelsen 18 maj. Regionala utvecklingsnämnden i Region Sörmland, där även kommunstyrelseordföranden från alla nio kommuner i länet ingår, fattade den 30/4 beslut om att föreslå Regionstyrelsen att avsätta medel till dessa satsningar.

Stöd till besöksnäringen i Sörmland
Region Sörmland ger Stua (Sörmlands turismutveckling) i uppdrag att genomföra en stödinsats för besöksnäringen under andra halvan av 2021. Uppdraget som är värt 1 875 000 kr består i att paketera produkter, en mer digitaliserad turistbyråverksamhet i varumärket Visit Sörmland, och större samverkan mellan aktörer i besöksnäringen. Målbilden med insatsen är att säkerställa omstart för befintliga verksamheter inom besöksnäringen i Sörmland, och att fler blir erbjudna jobb inom det här området. Arbetslösheten ska inte öka i dessa segment 2022. Utöver uppdraget till Stua avsätts 250 000kr i resurser för fortsatt strategi- och utvecklingsarbete inom det här området. 

Insatser till Ung företagsamhet
Entreprenörskap är grunden för ett framgångsrikt näringsliv. Ung företagsamhet i Sörmland har visat ett framgångsrikt arbete i länets gymnasieskolor de senaste åren. Det finns ett koncept på nationell nivå för att initiera entreprenörskap i grundskolan, Framtidskoll. Region Sörmland skjuter till 500 000 kr till Ung företagsamhet för att genomföra insatsen Framtidskoll.

Ett digifysiskt Science Center i Sörmland
Sveriges och Sörmlands globala konkurrenskraft, ekonomi och arbetsmarknad är beroende av att vi ligger i framkant och har god tillgång på kompetens inom områdena matematik, naturvetenskap och teknik. Region Sörmland föreslår att skapa ett sammanhållande Science Center, både fysiskt och digitalt, för de aktörer, nätverk och verksamheter som redan finns i länet idag. Syftet är att bidra till att tillgodose Sveriges behov av framtida kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Kostnad för insatsen: 5 000 000 kr.

Digitalisering av utställning Jobbcirkus
JobbCirkus är en utställning om valet till gymnasiet. Verksamheten är ett verktyg för att vägleda elever i årskurs 5, på högstadiet och inom språkintroduktion samt vuxenutbildningen. Målet är att varje besökare ska få en fördjupad kunskap inför kommande val till gymnasiet och vidare till arbetslivet. Utställningen finns idag i Eskilstuna. Insatsen här går ut på att digitalisera utställning och skapa filmer om framtidsyrken. Jobbcirkus blir då en del av Science Center i Sörmland. Kostnad för insatsen: 1 700 000 kr.

Omställningscheckar till företag
Med anledning av den pågående pandemin och det för många företag i regionen utmanande ekonomiska läget utlyser Region Sörmland under hösten 2021 en tillfällig möjlighet att söka omställningscheckar. Syftet är att främja den ekonomiska utvecklingen i länet genom att öka för försäljning av varor och tjänster samt utveckla och stärka företag inför framtida möjligheter och utmaningar.

Region Sörmland har för detta ändamål avsatt upp till 5 miljoner kronor. Ansökningsmöjligheten beräknas öppna under slutet av augusti 2021.

Stöd till entreprenörskap för ungdomar
Region Sörmland genomför ett samarbete med Nyföretagarcentrum, Katrineholm och Rekarne sparbank. Insatsen är en utbildning för ungdomar i Sörmland i att utveckla en affärsplan för ett eget företag. Nyföretagarcentrum Katrineholm blir projektägare. Projekttiden sträcker sig mellan 1 juni och 30 augusti 2021 Region Sörmland avsätter 160 tkr för detta.

Stöd till branschforum, besöksnäring och gröna näringar
Stödet syftar till att etablera och stärka branschforum i första hand för branscherna Besöksnäring och Gröna näringar. Branschforum Gröna Näringar och branschforum Besöksnäring utreds och startas upp, vilket leder till en bättre dialog mellan bransch och utbildningsanordnare om kompetensbehov inom respektive bransch. Detta ökar möjligheterna för snabbare återhämtning. I förlängningen leder det till bättre kompetensförsörjning i branscherna och därmed en möjlighet för företagen att växa och utvecklas. För kartläggning, planering, uppstart och skapande av hållbarhet i branschforumen krävs ett stöd om 150 tkr per bransch, 300 tkr sammanlagt för stödet under 2021. Arbetet beräknas starta upp under hösten.

Stöd för att finansiera feriearbete i sörmländska kommuner
Regionen finansierar kostnader kopplade till feriearbeten inom kommun och föreningslivet på 10 mnkr. Stödet ska bidra till att sommarjobb kan erbjudas ungdomar trots pandemibegränsningar. Arbetsledare erhåller handledarutbildning. Arbetsledare med handledarutbildning kan nyttjas i framtida projektinsatser samt stärker sin egen möjlighet till framtida anställningar genom kompetensutveckling, större nätverk samt erfarenheter.

Utbildningskampanj – Framtidens jobb
Region Sörmlands satsar på en informationskampanj till unga vuxna om framtidens jobb. Kampanjen består av information om vilka framtidsjobben är och vilka utbildningar som leder till jobb. Målet är att intresse för bristyrken och studier väcks hos målgruppen. Kampanjen ska utgå från kunskap om den sörmländska arbetsmarknaden och vilka möjligheter som finns att möta dess behov samt visa på framtidsyrken och inspirera individen till att göra vägval som ger förutsättningar för jobb. Region Sörmland satsar 850 tkr för utveckling av konceptet och webbplatsen redoforjobb.se samt produktion av kommunikationspaket för digitala kanaler och andra ytor liksom strategi för produktion och spridning tillsammans med lokala, arbetsgivare/arbetstagare/studerande.
Tidsplan:
Koncept- och webbutveckling: maj-augusti
Annonsering/publicering: september-december

Kontakt för media:

Katarina Bergkvist, verksamhetschef Näringsliv och Arbetsmarknad
katarina.bergkvist@regionsormland.se 

0155-24 57 43

C1XJ