13 mars 2023

Åtgärder för att vända underskott på Dammsdalskolan

Färre elever skrivs in på Dammsdalskolan i Vingåker. Detta innebär att skolan, som är intäktsfinansierad, måste anpassa sin verksamhet. Bland annat genom att medarbetarna blir färre.

- Vår ekonomi styrs till största del av de intäkter vi får genom de elever som kommunerna i Sverige placerar hos oss för sin skolgång. Sedan starten av pandemin har vi inte haft full beläggning och detta ser tyvärr ut att fortsätta. Lågkonjunkturen gör att många kommuner ser över sina kostnader och väljer andra lösningar för de elever som vi annars tar emot hos oss, säger Charlotta Widerberg, verksamhetschef Dammsdalskolan.

Dammsdalskolan har sedan 1994 specialiserat sig på elever inom autismspektrat och erbjuder både skolundervisning och boende. Skolan är unik i Sverige och har medarbetare specialiserade på att arbeta med ungdomar inom aktuell målgrupp. Kostnaden för en placering på Dammsdals skola och boende är cirka två och en halv miljon per år.
- Det innebär att vi är väldigt känsliga även om det bara handlar om att ett fåtal färre elever kommer till oss, säger Charlotta Widerberg.

På Dammsdalskolan krävs nu flera åtgärder för att möta det som sker i omvärlden. Då beläggningen är lägre måste antalet medarbetare anpassas till detta. Vakanta tjänster kommer inte återbesättas, medarbetare med visstidsanställning avslutas och ett antal medarbetare kommer att bli övertaliga.
- Detta är oerhört tungt och beklagligt att behöva göra. Tillsammans med de fackliga organisationerna och HR-avdelningen på Region Sörmland kommer vi göra allt vi kan för att underlätta för de medarbetare det handlar om genom att erbjuda andra tjänster i regionen eller andra arbetsmarknadsåtgärder, säger Charlotta Widerberg.

Fakta
Prognosen är att Dammsdalskolan gör ett underskott på cirka 7,5 miljoner kronor under 2023.
Förutom minskat elevunderlag väntar en större pensionsavsättning under året, på cirka en miljon kronor.
Åtgärder för att möta detta är bland annat att minska personaltätheten.
Leasingavtal för bilar sägs upp. Samtliga möten i externa lokaler ställs in.
Abonnemang och andra fasta kostnader för exempelvis hyra av lokaler ses över.
Vid övertalighet och uppsägningar på grund av arbetsbrist omfattas de berörda av insatser från omställningsfonden.

XUXT