8 april 2021

Fokus på att förbättra sörmländska barns hälsa efter coronapandemin

Den pågående pandemin tros ge negativa konsekvenser på hälsan hos sörmländska barn. För att möta behovet och sätta in åtgärder ska en handlingsplan tas fram baserad på barnhälsovårdens årsrapport. Förslaget diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 13/4.

- Arbetet för barnens bästa ska stärkas i Sörmland. Inte minst våra förebyggande insatser ska gynna en god utveckling och hälsa hos varje barn som växer upp här. Genom uppdraget att ta fram en handlingsplan vill vi också belysa de negativa konsekvenser som pandemin har för barnen och möta upp med bästa möjliga åtgärder, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Barnhälsovården är en viktig del för att nå Region Sörmlands övergripande mål att bli Sveriges friskaste län. Barnhälsovårdens nationella program utgår från konventionen om barns rättigheter och syftar till en jämlik och rättvis barnhälsovård som främjar varje barns hälsa och utveckling. Barnhälsovårdens årsrapport ger en överblick över hälsoläget i regionen för specifikt år.

Utifrån rapporten bör en åtgärdsplan tas fram för att identifiera åtgärder som kan förbättra hälsoläget för målgruppen. Åtgärdsplanen ska beakta frågans aktualitet, och negativa konsekvenser av den pågående coronapandemin med fokus på barns ökade ohälsa till följd av pandemin.
- Pandemin har medfört konsekvenser för barnets rättigheter och möjligheter till en god hälsa. Barn i utsatthet har drabbats hårdast av pandemins restriktioner. Barnhälsovård har varit en prioriterad verksamhet men pandemin har medfört att hälsofrämjande och förebyggande insatser till barn och deras familjer behövt ställas in vilket påverkar de mindre barnens möjlighet till ett tidigt stöd i livet. För att främja barnets rätt till en god hälsa behövs stärkt hälsovård, säkerställd vårdkedja och andra stödfunktioner för att möta behoven i spåren av pandemin, säger Jennie Nimborg, enhetschef barnhälsovården i Sörmland.

Förslag på åtgärdsplan utifrån barnhälsovårdens årsrapport ska presenteras senast i oktober månad 2021. Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 13/4.

BHT4