6 oktober 2023

Förslag om flera förändringar inom primärvården

Färre satellitmottagningar, förslag att utreda avveckling av vårdcentral i Eskilstuna och stopp för renovering av vårdcentralen Oxelösunds lokaler. Det är ett par av de ärenden som diskuteras och beslutas i nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan den 13/10.

- Som regionens övriga verksamheter förväntas primärvårdens verksamheter ha en ekonomi i balans. De personalresurser vi har idag behöver vi behålla och värna, men de måste riktas rätt för att säkra en hög tillgänglighet och god vårdkvalitet, säger Ann-Cathrin Rothlind (C), ordförande i nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan.

Region Sörmlands situation gör att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att minska hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling och nå en ekonomi i balans. Ett förslag är att utreda en avveckling av vårdcentralen Gallerian i Eskilstuna. Att det är just vårdcentralen Gallerian som föreslås beror på regionstyrelsens beslut att i första hand se över de vårdcentraler som har svårast att uppnå sina budgetmål.

- Gallerian öppnade hösten 2019 och då fanns ett stort behov av ytterligare en vårdcentral i Eskilstuna. Vårdcentralen fick snabbt cirka 3600 listade patienter men det senaste året har listningsantalet stannat av vilket påverkar ekonomin. Om förslaget går igenom blir mitt uppdrag att analysera konsekvenser av en eventuell avveckling och väga in flera olika aspekter, säger Anna Ormegard, chef division primärvård.

Vid nämndens möte föreslås också att antalet satellitmottagningar, tidigare distriktssköterskemottagningar, tas bort i orterna Jönåker, Hälleforsnäs, Åkers Styckebruk och Bettna. Antalet satellitmottagningar har successivt minskat de senaste åren. De har bedömts att inte vara en kostnadseffektiv verksamhet eftersom antalet besök har varit mycket lågt och det digitala utbudet nu ger helt andra möjligheter till kontakt med vården. Satellitmottagningarna besöks av cirka 2 - 4 patienter per dag då mottagningen har öppet vilket är en halv till en dag i veckan.

Nämnden föreslår också att avbryta de tidigare beslutade ombyggnationerna av vårdcentralen Oxelösunds lokaler. Nytt förslag med åtgärder avseende lokalernas ventilationsanläggning, som uppfyller krav enligt arbetsmiljölagen, måste dock tas fram så medarbetarnas arbetsmiljö säkras.

Fakta om besluten
Beslut i ärendet om att utreda avveckling av vårdcentral fattas av nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan.
Slutgiltigt beslut i frågan om satellitmottagningar tas av regionstyrelsen.
Slutgiltigt beslut om byggärendet i Oxelösund tas i regionfullmäktige.

2PBM