27 augusti 2021

Krafttag för barnens bästa i Sörmland

Barn och unga i Sörmland har, i en nationell jämförelse, många utmaningar kring hälsa, skolresultat, ekonomiska förutsättningar där också många föräldrar är i behov av stöd. Utmaningar som inte kan lösas av en aktör. Region Sörmland föreslår därför mer samarbete med målbilden "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland". Ärendet diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 31/8.

- Varje barn som föds har sin självklara rätt till en god hälsa och en trygg uppväxt. När det fallerar måste samhället stå samlat och sätta in åtgärder tidigt. Vår samverkan kring barnen i Sörmland behöver stärkas ytterligare för att göra det förebyggande arbetet så kraftfullt som möjligt, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Barn och unga i Sörmland har sämre hälsa än övriga barn i riket och har sämre skolresultat. Sörmland har även en hög barnfattigdom och en stor andel placerade barn. Dessa utmaningar kan inte lösas av en enskild aktör eller i rådande strukturer. Mer samverkan och samarbete måste ske. Många barn och föräldrar som behöver stöd från samhället har idag många alltför många olika kontakter och processer igång.

En målbild för utvecklingsarbetet "Tillsammans för barnens bästa" har arbetats fram. I arbetet har representanter för skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården varit involverade.
- Den gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov. Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga insatser för barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av samverkansstukturer för alla aktörer som arbetar med barn och unga i Sörmland. Ett starkt gemensamt ansvarstagande är avgörande, säger Titti Kendall, verksamhetschef länsgemensamt regionalt stöd.

Målbilden diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 31/8 och ska sedan vidare till regionfullmäktige.

2S5Q