12 december 2023

Regionstyrelsen i korthet 12/12 2023

Utredning av sammanslagning av kvinnoklinikerna, planarbete för ny bussdepå i Nyköping, beslut att ställa sig bakom SKR:s rekommendation om minskad hyrbemanning och ett ärende om att rätta ett tidigare beslut efter dom i Förvaltningsrätten. Det var en del av vad som diskuterades och beslutades på mötet med regionstyrelsen den 12/12.

Upphandling av urologisk öppenvårdsmottagning

Region Sörmland har haft ett avtal för upphandlad urologisk öppenvårdsmottagning i Nyköping under flera år, och avtalet löper ut den 31 december 2024. Denna mottagning kompletterar regionens egna urologiska verksamhet och har ett årligt värde av 3,6 miljoner kronor.

Hälsovalstaben och regionstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet, och efter flera bordläggningar beslutade arbetsutskottet den 25 oktober 2023 att föreslå regionstyrelsen att inte förlänga avtalet. Med hänsyn till den nuvarande ekonomiska situationen anser man att den urologiska öppenvårdsmottagningen kan tas över av Region Sörmlands egen verksamhet. Det nuvarande avtalet är litet, vilket innebär begränsad tillgänglighet, och ersättningen för verksamheten kommer att omfördelas inom Privata vårdgivare till andra befintliga privata avtal.

Regionstyrelsen beslutade att inte att upphandla privat urologisk mottagning.Ersättningen för den nuvarande verksamheten fördelas om inom befintliga privata avtal inom Privata vårdgivare.

Uppdrag att utreda sammanslagning av medicinkliniken KSK och vårdplats-/mottagningsenheten KSK

I september 2023 beslutade regionstyrelsen om en handlingsplan för att minska hälso- och sjukvårdens kostnader och upprätthålla en balanserad ekonomi. Inom ramen för denna plan föreslås en översyn av organisationen och sammanslagning av kliniker inom Hälso- och sjukvården. I linje med detta föreslås en utredning av möjligheten att sammanföra medicinkliniken och vårdplats-/mottagningsenheten på Kullbergska sjukhuset till en gemensam klinik. Utredningen bör inkludera en risk- och konsekvensanalys, där resultaten belyser aspekter som rör effektiv organisation, resursanvändning och kostnader.

Regionstyrelsen beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att utreda möjligheten att slå samman medicinkliniken och vårdplats-/mottagningsenheten på Kullbergska sjukhuset. Återrapportering till regionstyrelsen förväntas i mars 2024.

Inriktning för minskad användning av hyrbemanning inom hälso- och sjukvården

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beslutade den 22 september 2023 att rekommendera regionerna att kraftigt minska användningen av hyrbemanning i regionens verksamheter. Regionerna ska utgå från rekommendationen för att kraftigt minska sin användning av hyrbemanning utifrån respektive regions förutsättningar. SKR:s rekommendation följdes av ett beslut i Samverkansnämnden för Sjukvårdsregion Mellansverige (SVN) den 29 september 2023. Kostnaderna ska inte överstiga 2 procent av personalkostnaderna för hälso- och sjukvården i respektive region

Regionstyrelsen stödjer Sveriges kommuner och regioners rekommendation att minska användningen av hyrbemanning inom hälso- och sjukvården.
Ändringarna börjar gälla från och med den 1 april 2024

Uppdrag att utreda sammanslagning av kvinnoklinikerna Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett

I september 2023 beslutade regionstyrelsen om en handlingsplan för att minska kostnaderna inom hälso- och sjukvården och uppnå ekonomisk balans. Som en del av planen föreslås att organisationen granskas, och kliniker inom hälso- och sjukvården övervägs för sammanslagning. I linje med detta förslås en utredning om att sammanföra kvinnoklinikerna Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett till en regionövergripande enhet. Utredningen ska inkludera en risk- och konsekvensanalys som särskilt fokuserar på jämlik vård, patientsäkerhet, vårdkvalitet, resursanvändning och kostnader. Underlag med konsekvensanalys förväntas ingå i utredningen.

Regionstyrelsen beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att utreda sammanslagning av kvinnoklinikerna vid Mälarsjukhuset Eskilstuna och Nyköpings lasarett Nyköping till en regionövergripande klinik.
Återrapport till regionstyrelsen förväntas under första kvartalet 2024.

Delredovisning av Uppdrag att utreda formerna för att förbättra insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa

Regionstyrelsen beslutade den 13 juni 2023 att ge regiondirektören i uppdrag att undersöka hur insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa kan förbättras och att presentera förslag till åtgärder. Uppdraget skulle delrapporteras den 7 november 2023 och slutredovisas i maj 2024. Regionstyrelsen beviljade anstånd för delrapporten till den 12 december 2023.
Den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga är ett komplext folkhälso- och samhällsproblem, vilket kräver samarbete mellan olika samhällsinstanser. Trycket på barn- och ungdomspsykiatrin har ökat, och delrapporten innehåller viktiga detaljer om ungas hälsa, begrepp inom psykisk hälsa, samt aktuellt läge och pågående insatser inom BUP Sörmland.
Regionstyrelsen beslutade att godkänna delrapporten, förlänga uppdraget och avsluta slutredovisningen senast under tredje kvartalet 2024.

Planarbete ny bussdepå Nyköping

I beslut den 16 maj 2023 godkände regionstyrelsen ett projekt för att undersöka och presentera förslag för en ny bussdepå i Nyköping. Samtidigt beslutades att förvaltningen skulle återkomma efter sommaren med en uppskattning av kostnaderna för detaljplanearbetet. Detta nya ärende remitterades till regionstyrelsens finans- och investeringsutskott för behandling den 18 september 2023. Utskottet beslutade då att återremittera ärendet för att få tydligare riktlinjer för depåns placering och omfattning baserat på minimikrav för funktionalitet. Nu har ärendet reviderats enligt dessa riktlinjer.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna påbörjandet av detaljplan för den föreslagna depån vid Minninge.

Rättelse med anledning av Förvaltningsrätten i Linköpings dom i mål nr. 5000-23

Regionstyrelsen godkänner avtalshandlingen och dess villkor, vilket är en rättelse med anledning av Förvaltningsrättens dom i mål nr. 5000-23 den 21 juni 2023, där regionstyrelsens beslut från den 28 mars 2023 upphävdes.

Här finns samtliga handlingar att läsa.

J2BW