12 april 2022

Statsbidrag för att stärka hälso- och sjukvårdens civila försvar

Hälso- och sjukvårdens civila försvarsförmåga måste utvecklas i hela Sverige. Sörmland får därför sju miljoner kronor i statligt stöd för att se över och förändra stora delar av organisationen.

- Med den här handlingsplanen fortsätter vi att bygga upp det civila försvaret i Sörmland. Hälso- och sjukvårdens robusthet, krisberedskap och IT-säkerhet är avgörande delar av vårt totalförsvar, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen har slutit en överenskommelse gällande hälso- och sjukvårdens arbete med uppbyggandet av civilt försvar. Totalt får Sveriges regioner 200 miljoner kronor varav Sörmland får 7 miljoner under 2022.
Under perioden 2021–2025 är det viktigt att förmågan i det civila försvaret utvecklas. Enligt totalförsvarspropositionen ska utvecklingen av det civila försvaret så långt som möjligt bygga på strukturer och processer som används inom krisberedskapen. Regionerna ska arbeta med vissa uppgifter och en handlingsplan har därför tagits fram. Arbetet med planering, kunskapsuppbyggnad och förmågeutveckling behöver utvecklas och fördjupas ytterligare.
- Det är viktigt att vi förstärker vår beredskap och robusthet inom flera områden och fortsätter därför med det arbete som vi redan har påbörjat med ytterligare åtgärder , säger Åsa Hessel, krisberedskapsschef i Region Sörmland.

Ärendet tas upp på mötet med regionstyrelsen den 20/4.

Handlingsplanen omfattar exempelvis följande insatser:
Krigsorganisationen, dess bemanning och traumavården ska byggas upp.
Inköp av utrustning för att hantera evakueringar, särskilda händelser med stora skadeutfall samt skyddsutrustning för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.
Förstärkt bemanning inom Regionservice genom en strategisk lager- och logistikertjänst inom området försörjningsberedskap gällande sjukvårdsmateriel.
Identifiera kvarstående behov av kontinuitetshantering och robusthetshöjande åtgärder såväl i hälso- och sjukvårdens verksamhet, som i stödfunktioner såsom vårdfastigheter, IT, service och försörjning.
Förstärkt bemanning på Region Sörmland IT (RSIT) för att genomföra systematiska informationssäkerhetsarbeten för att stärka förmågan att motstå cyberangrepp.

VM33