7 juni 2022

Statsbidrag för satsningar i vården

Region Sörmland får statliga pengar till satsningar på suicidprevention och för att öka antalet vårdplatser. Totalt handlar det om över 30 miljoner kronor. Förslaget diskuteras på kommande möte med regionstyrelsen.

- Regeringen lyssnar till våra behov och det här hjälper oss i arbetet för att öka antalet vårdplatser, bland annat inom rehabilitering. Detsamma gäller i vårt arbete för att stärka både vård och förebyggande insatser inom psykisk ohälsa, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

En del av Region Sörmlands uppdrag är att vårda och erbjuda stöd till de mest utsatta medborgarna i samhället. Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har enats om en överenskommelse inom området psykisk hälsa som bland annat syftar till att initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa samt öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan drabbats.
För att arbeta med detta får Region Sörmland 21 miljoner kronor från statsbidraget psykisk hälsa och suicidprevention.

Region Sörmland får också statliga pengar för att öka antalet vårdplatser på sjukhusen i länet. Arbete pågår sedan flera år som syftar till att skapa en god och nära vård där primärvården utgör navet. Även om utvecklingen till en nära vård pågår, har IVO, Inspektionen för vård och omsorg, konstaterat att det råder brist på vårdplatser på landets sjukhus.
Regeringen anser därför att det finns behov av att öka antalet vårdplatser för att bland annat förebygga överbeläggningar.

Region Sörmland får därför 12 miljoner kronor för att öka antalet vårdplatser och förebygga överbeläggningar och utlokaliseringar. Medlen kan bland annat användas för att anställa sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal och därmed skapa fler vård¬platser. I Sörmland planeras medlen användas till barnpsykiatriska slutenvårdsplatser och allmäninternmedicinska- och rehabiliteringsmedicinska vårdplatser.
- Båda dessa satsningar är viktiga och välkomna för den Sörmländska vården och våra patienter. Vi kommer framöver bland annat att kunna vårda vissa patienter, som vi tidigare skickat till andra län, på våra sjukhus, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ärendena diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 14/6.

4G76