Nyhetslista

 • 27 augusti 14:32

  Nu startar vi Sveriges första digifysiska Science center

  Region Sörmland startar nu arbetet för att skapa ett Sörmländskt Science center - en satsning för att öka intresset för teknik, matematik och naturvetenskap.

 • 27 augusti 10:09

  Krafttag för barnens bästa i Sörmland

  Barn och unga i Sörmland har, i en nationell jämförelse, många utmaningar kring hälsa, skolresultat, ekonomiska förutsättningar där också många föräldrar är i behov av stöd. Utmaningar som inte kan lösas av en aktör. Region Sörmland föreslår därför mer samarbete med målbilden "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland". Ärendet diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 31/8.

 • 20 augusti 09:33

  Stor satsning på att utveckla företagandet i Sörmland med anledning av pandemin

  Region Sörmland satsar fem miljoner kronor på företagande i Sörmland. Satsningen ska främja omställning, utveckling och produktivitet – med särskilt fokus på digital utveckling och marknadsföring.

 • 14 juni 11:47

  Insatser för skolutveckling, gröna näringar och kultursektorn

  Region Sörmland sätter in fler åtgärder för utveckling och återhämtning i spåren av pandemin. Nu är det skolutveckling, gröna näringar, lokalproducerad mat och kultursektorn som är i fokus. Insatser för 7,5 miljoner väntas regionstyrelsen att ta beslut om den 15 juni.

 • 11 maj 11:55

  Stor ekonomisk satsning på näringsliv, arbetsmarknad och utbildning i Sörmland

  Ekonomiska insatser på närmare 25 miljoner kronor. Det föreslås Region Sörmland besluta om på kommande möte med regionstyrelsen. Syftet är att fortsätta skapa förutsättningar för en attraktiv region i spåren av coronapandemin.

 • 22 april 11:08

  Nu är vi medlemmar i Svenska Cykelstäder!

  Region Sörmland har blivit medlem i Svenska Cykelstäder, en förening som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Att vara medlem i Svenska Cykelstäder innebär att tillsammans verka för ökad framkomlighet, bättre folkhälsa och minskade utsläpp.

 • 12 april 09:54

  Satsning på förbättrad tillgängligheten hos samtalsmottagningarna

  Alltfler barn och unga söker hjälp och stöd på länets samtalsmottagningar. För att möta behovet och hålla en god tillgänglighet föreslås en förstärkning av verksamheten med tre miljoner kronor. Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 13/4.

 • 8 april 11:53

  Fokus på att förbättra sörmländska barns hälsa efter coronapandemin

  Den pågående pandemin tros ge negativa konsekvenser på hälsan hos sörmländska barn. För att möta behovet och sätta in åtgärder ska en handlingsplan tas fram baserad på barnhälsovårdens årsrapport. Förslaget diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 13/4.

 • 2 mars 09:39

  Robotkirurgi på väg till Sörmland

  Två operationsrobotar är på väg till hälso- och sjukvården i Region Sörmland då Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset i Eskilstuna föreslås börja med robotassisterad kirurgi. Ärendet finns med på regionstyrelsemötet den 9/3.

 • 1 mars 12:55

  Ostlänkens stationer i Sörmland är avgörande för hållbarhet, långsiktighet utveckling och konkurrenskraft

  Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utreda utbyggnad av nya stambanor med en kostnadsram på 205 miljarder kronor. Idag, den 1 mars, har Trafikverket slutredovisat sitt uppdrag och presenterar fyra alternativa lösningar för nya stambanor, där Ostlänken kraftigt påverkas. Flera av alternativen innebär att de planerade stationerna i Nyköping, Skavsta och Vagnhärad tas bort. Region Sörmland, Nyköpings och Trosa kommun kräver nu att regeringen följer tidigare ingångna avtal och att Ostlänken byggs som planerat.