Hållbarhetsmål

Sörmland ska bli Sveriges friskaste län 2025. För att komma dit ska vi arbeta långsiktigt och strategiskt med att främja varje persons rätt till god hälsa, kultur och utbildning och för att förebygga sjukdom och ohälsa.

Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra allt arbete inom Region Sörmland och vi främjar en utveckling som är långsiktigt ekologisk, social och ekonomiskt hållbar. 

Det interna hållbarhetsarbetet beskrivs i vår hållbarhetspolicy med tillhörande hållbarhetsprogram för 2019-2023 Hållbarhetsprogrammet innehåller sex övergripande mål. Det knyter också an till Agenda 2030 genom att samtliga övergripande mål och inriktningsmål bidrar till ett eller flera av de 17 globala hållbarhetsmålen.

Projekt Glokala Sverige - Agenda 2030 i kommuner och regioner

Region Sörmland deltar i det nationella projektet Glokala Sverige som arbetar för de globala målen Agenda 2030. Samtidigt deltar vi också i projektet Glokala Sverige som drivs av Svenska FN-förbundet.

Under 2019-2020 kommer fler politiker och tjänstepersoner och får verktyg som bidrar i arbetet att förverkliga Agenda 2030 som bland annat innehåller mål för minskad ojämlikhet, biologisk mångfald, hållbar konsumtion och produktion, jämställdhet.

Läs mer

Mål i hållbarhetsprogrammet

Uppdaterat: 4 november 2019
B4XF