Hållbarhetsprogrammet

Sörmland ska bli Sveriges friskaste län. För att komma dit ska vi arbeta långsiktigt och strategiskt med att främja varje persons rätt till god hälsa, kultur och utbildning och för att förebygga sjukdom och ohälsa.

 


Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra allt arbete inom Region Sörmland och vi främjar en utveckling som är långsiktigt ekologisk, social och ekonomiskt hållbar. Hållbarhetsarbetet utgår från regionens  Hållbarhetspolicy och beskrivs i tillhörande Hållbarhetsprogram för perioden 2024–2027.

Hållbarhetsprogrammet har sin utgångspunkt i Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling och inkluderar alla tre dimensioner av hållbarhet – den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska. Programmet innehåller fyra övergripande målområden som anger riktningen för vårt arbete. Till målområdena finns flera inriktningsmål knutna. Dessa preciserar och konkretiserar vad vi ska arbeta med under programperioden för att utvecklas till en än mer hållbar region.

Hållbarhetsprogrammet riktar sig till Region Sörmlands egen verksamhet. Det externa perspektivet beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin, men dokumenten samverkar och förstärker varandra. Genom att vara ett föredöme med höga ambitioner kan Region Sörmland som en betydande samhällsaktör, stor organisation och arbetsgivare bidra till en positiv utveckling i Sörmland. Läs mer i den Regionala utvecklingsstrategin.

Läs mer

Mål i hållbarhetsprogrammet

Uppdaterat: 9 januari 2024
KXNM