Mänskliga rättigheter i Region Sörmland

Här hittar du information om vårt arbete med mänskliga rättigheter. Vi utgår från de mänskliga rättigheterna som universella och odelbara. Det betyder att de gäller för alla människor och att ingen rättighet är viktigare än någon annan.

Vårt ansvar

Mänskliga rättigheter handlar om vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för alla människor. De kan beskrivas som en miniminivå för vad människor har rätt till. I Sverige är det myndigheter, kommuner och regioner som har ansvaret för att respektera, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter. Vi som arbetar i Region Sörmland – politiker, chefer och medarbetare – är skyldiga att se till att du får dina rättigheter tillgodosedda i kontakt med våra verksamheter.

Rättighetsbaserat arbetssätt

För att säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs i vår organisation utgår vi från ett rättighetsbaserat arbetssätt. Det är en del i vårt uppdrag att skapa en jämlik verksamhet. Arbetssättet bygger på FN:s principer om mänskliga rättigheter:

  • icke-diskriminering och jämlikhet – ingen människa eller grupp av människor ska diskrimineras i kontakt med oss, direkt eller indirekt.
  • delaktighet och inkludering – den eller de som berörs av vårt arbete ska inkluderas i utformningen av det. 
  • transparens och ansvar – det ska vara enkelt att få insyn i vår organisation och vara tydligt vilket ansvar vi har för att uppfylla mänskliga rättigheter.

Att vi arbetar rättighetsbaserat betyder till exempel att våra styrande dokument och mål utgår från de mänskliga rättigheterna, att vi som arbetar i regionen har kunskap om mänskliga rättigheter och att det finns metoder och verktyg som stöd för oss som arbetar i regionen.

Vårt arbete med mänskliga rättigheter utgår från dessa riktlinjer

Vi har också särskilda riktlinjer inom olika rättighetsområden:

Några exempel på vårt arbete

Nedan kan du ta del av några exempel på de arbeten som vi driver inom olika rättighetsområden och tillhörande riktlinjer, kunskapsunderlag, verktyg och metoder.

Rättighetsområden

Uppdaterat: 20 februari 2024
62B4