Mänskliga rättigheter i Region Sörmland

Här hittar du information om vårt arbete med mänskliga rättigheter. Vi utgår från de mänskliga rättigheterna som universella och odelbara. Det betyder att de gäller för alla människor och att ingen rättighet är viktigare än någon annan.

Vårt ansvar

Mänskliga rättigheter handlar om vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för alla människor. De kan beskrivas som en miniminivå för vad människor har rätt till. I Sverige är det myndigheter, kommuner och regioner som har ansvaret för att respektera, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter. Vi som arbetar i Region Sörmland – politiker, chefer och medarbetare – är skyldiga att se till att du får dina rättigheter tillgodosedda i kontakt med våra verksamheter.

Rättighetsbaserat arbetssätt

För att säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs i vår organisation utgår vi från ett rättighetsbaserat arbetssätt. Det är en del i vårt uppdrag att skapa en jämlik verksamhet. Arbetssättet bygger på FN:s principer om mänskliga rättigheter:

  • icke-diskriminering och jämlikhet – ingen människa eller grupp av människor ska diskrimineras i kontakt med oss, direkt eller indirekt.
  • delaktighet och inkludering – den eller de som berörs av vårt arbete ska inkluderas i utformningen av det. 
  • transparens och ansvar – det ska vara enkelt att få insyn i vår organisation och vara tydligt vilket ansvar vi har för att uppfylla mänskliga rättigheter.

Att vi arbetar rättighetsbaserat betyder till exempel att våra styrande dokument och mål utgår från de mänskliga rättigheterna, att vi som arbetar i regionen har kunskap om mänskliga rättigheter och att det finns metoder och verktyg som stöd för oss som arbetar i regionen.

Vårt arbete med mänskliga rättigheter utgår från dessa riktlinjer

Vi har också särskilda riktlinjer inom olika rättighetsområden som till exempel barnets rättigheter och rättigheter för nationella minoriteter.

Några exempel på vårt arbete

Nedan kan du ta del av några exempel på de arbeten som vi driver inom olika rättighetsområden och tillhörande riktlinjer, kunskapsunderlag, verktyg och metoder.

Barns rättigheter

Alla våra verksamheter ska förverkliga barn och ungas rättigheter. Sedan 2000 arbetar vi utifrån en metod som kallas för Pilotmodellen. I modellen ingår att utbilda politiker och chefer, utbilda barnrättspiloter i alla verksamheter samt omvärldsbevaka och samarbeta med andra aktörer som arbetar med barnets rättigheter, både regionalt och nationellt.

Idag finns drygt 300 barnrättspiloter runt om i våra verksamheter. I uppdraget ingår bland annat att informera och bidra till kompetensutveckling om barnets rättigheter i sin verksamhet, stödja sin chef i frågor som rör barnkonventionen och att synliggöra och driva utvecklingsområden för barnets rättigheter i verksamheten. Våra barnrättspiloter träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och fylla på sina kunskaper.

Arbetet med Pilotmodellen har gett resultat. Idag är det fler vuxna i vår organisation som kan ta beslut utifrån barnets bästa och barn och ungas delaktighet i frågor som rör dem har ökat. Exempel på detta är att barn och unga i Sörmland kan göra studiebesök innan operation, att fler väntrum och samtalsrum är barnanpassade, och att fler tonåringar får egna läkartider.

Rådet barns rätt som närstående/anhörig

Våra patientnära verksamheter ska ta särskild hänsyn till ett barns behov av information, råd och stöd när en närstående har en allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom/skada eller funktionsnedsättning, missbruk eller om personen avlider. Det finns särskilda riktlinjer och en handlingsplan som säkerställer att vi arbetar systematiskt och att arbetet genomförs i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen och barnkonventionen.

2019 bildades Rådet barns rätt som närstående/anhörig. Rådet består av representanter från Region Sörmland och Sörmlands kommuner. Genom arbete med kartläggningar, omvärldsbevakning, erfarenheter och lärdomar av tidigare arbete utvecklar rådet tillsammans stöd för barn som närstående (0-18 år) i Sörmland.

Nationella minoriteters rättigheter

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, samer, tornedalingar, sverigefinnar och romer. De nationella minoriteterna har särskilda rättigheter och minoritetsspråken har särskilt skydd i svensk lagstiftning.

I kontakt med våra verksamheter har du som tillhör de nationella minoritetsgrupperna rätt att bli informerad om dina rättigheter, ditt språk och din kultur ska skyddas, och du ska ges inflytande i frågor som berör dig. Enligt lagen är vi skyldiga att ta särskild hänsyn till dig som är barn eller ungdom och din rätt att få utveckla ditt språk och din kultur.

Region Sörmland tillhör finskt förvaltningsområde. Det betyder att vi omfattas av både de allmänna bestämmelserna i minoritetslagen och av de särskilda bestämmelser som gäller för förvaltningsområdet för finska. Det betyder att vi bland annat ska erbjuda möjlighet till kontakt med oss, både muntligt och skriftligt, på finska samt verka för att det finns medarbetare hos oss som kan ge service på finska.

Region Sörmland har i samverkan med kommunerna Flen, Eskilstuna, Strängnäs, Oxelösund, Gnesta, Trosa och Nyköping samt Länsstyrelsen i Södermanlands län producerat en film om de nationella minoriteterna som heter "Ge mig fem! Om nationella minoriteter och deras rättigheter".

Här hittar du även fler versioner av filmen, t.ex. syntolkad och kortversion (öppnas i nytt fönster)

HBTQI-personers rättigheter

HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner. Våra verksamheter ska respektera, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter för alla och säkerställa icke-diskriminering och jämlikt bemötande oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck och sexuell läggning.

Alla chefer och medarbetare erbjuds en grundläggande webbutbildning om HBTQI-personers rättigheter. Syftet med utbildningen är att förbättra både bemötandet av, och arbetsmiljön för, HBTQI-personer i våra verksamheter. Genom utbildningen får chefer och medarbetare kunskap om bland annat grundläggande begrepp och historia, HBTQI-personers livsvillkor och hälsa och verktyg för ett inkluderande bemötande.

Webbutbildningen är framtagen av Regioner i samverkan, ett samarbete mellan oss och regionerna Blekinge, Halland, Jönköping, Kronoberg, Östergötland och Örebro. Via Regioner i samverkan kan våra verksamheter inom Hälso- och sjukvården också genomföra HBTQI-diplomering för att förbättra bemötandet av HBTQI-personer. Flera av våra verksamheter väljer också att HBTQI-certifiera sig via RFSL. På RFSLs webbplats finns en lista över alla diplomerade/certifierade verksamheter.

Jämställdhet

Region Sörmland har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan män och kvinnor på lokal och regional nivå, CEMR-deklarationen. Det betyder att vi ska arbeta aktivt för att män och kvinnor ska ha lika rättigheter och möjligheter.

För att uppnå jämställdhet arbetar vi med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är en strategi som används för att arbetet med jämställdhet ska finnas med i vårt dagliga arbete och inte som ett spår vid sidan om. Det betyder till exempel att alla verksamheter ska synliggöra och analysera vilka konsekvenser olika förslag och beslut får för kvinnor respektive män.

Våld i nära relationer

Regionens Kompetenscentrum mot våld i nära relationer ger våra medarbetare kunskap, stöd och trygghet i att uppmärksamma och agera mot våld i nära relationer. Mer information om arbetet och kontaktuppgifter hittar du här.

Jämlikt bemötande

Vår vision är att vara den öppna regionen. För oss innebär det att alla människor har lika rättigheter och ska bemötas utifrån sina förutsättningar. För att nå dit ska vårt bemötande vara normmedvetet, tillgängligt och inkluderande. Det betyder att vi som arbetar i regionen måste vara normkritiska och medvetna om hur vårt bemötande påverkas av förutfattade meningar.

Normverktyget är ett diskussionsmaterial som stödjer chefer och medarbetare i våra verksamheter för att arbeta med värdegrundsfrågor och synliggöra normer. Frågekorten kan användas på arbetsplatsträffen, enhetsmötet eller fikarasten.

 

Uppdaterat: 11 juli 2022
NFC3