Vill du bli stödperson?

Ett uppdrag för dig som vill hjälpa en medmänniska. Att i en svår situation ha någon att prata med är kanske den viktigaste hjälpen man kan få.

Patienter som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om patienten och stödpersonen vill kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Som stödperson blir du ofta en viktig och uppskattad person. Stödpersonen kan vara en av få, ibland kanske den enda sociala kontakt personen har utanför sjukhuset eller boendet. Det kan vara en svår uppgift, men också en uppgift där du verkligen behövs och gör nytta.

Är du stödperson? 

Rapportering av stödpersonsuppdrag

Reseräkning för stödpersoner

Så gör du för att bli stödperson

Du vänder dig till patientnämndens kansli och anmäler ditt intresse. Vi kallar dig då på en intervju. Det finns inte några krav på någon särskild utbildningsbakgrund. Du bör ha en stabil social situation och framförallt ska du vara intresserad av att hjälpa en medmänniska. Vi godkänner inte ett stödpersonuppdrag till någon som är vän eller släkt med patienten.

Som stödperson ska du:

  • Stödja patienten i personliga frågor och vara en medmänniska
  • Träffa eller ringa patienten en gång per vecka
  • Närvara vid förhandlingar i Förvaltningsrätten, om patienten vill det
  • Regelbundet rapportera till patientnämnden hur uppdraget fungerar

Som stödperson ska du inte:

  • Utföra vårdpersonalens arbete
  • Överta ansvaret för patientens ekonomi
  • Vara juridiskt ombud

Inom uppdraget erbjuds du:

Du får information och stöd under uppdragets gång av patientnämndens handläggare. Du erbjuds möjlighet att delta vid utbildningar och träffar med andra stödpersoner som ger
dig ökad trygghet och kompetens i uppdraget som stödperson. Du är olycksfallsförsäkrad under den tid som du reser till och från patienten och under mötet med patienten.

Ersättning:

Ersättningen är uppdelad i en beskattningsbar arvodesdel på 450 kr/månad och en omkostnadsdel på 600 kr/månad. Du får också ersättning för resor. Kostnader för förlorad arbetsinkomst vid utbildning eller förhandling vid förvaltningsrätten utgår mot redovisning av löneavdrag.

Tystnadsplikt:

Hälso- och sjukvårdslagens sekretess gäller för dig som stödperson, vilket innebär att du har tystnadsplikt gällande vem patienten är, patientens hälsotillstånd och personliga förhållanden. Dina kontaktuppgifter lämnas inte ut direkt till patienten.

Uppdaterat: 8 december 2020
6G5T