SUSSA samverkan

Nio regioner utgör tillsammans SUSSA samverkan, en samverkan som ska bidra till att utveckla framtidens hälsa och sjukvård. Under 2024 kommer samtliga regioner att införa Cosmic som vårdinformationsstöd. Införandearbetet är ett av de största just nu pågående it- och verksamhetsutvecklingsprojekten i Europa.

SUSSA står för "strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer" och initiativet till att samverka startade redan på nittiotalet. Här kan du läsa mer om bakgrunden: SUSSA samverkans historia. De nio ingående regionerna är Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Norrbotten, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län.

I dag är cirka 450 regionala medarbetare engagerade i olika uppdrag, projekt och initiativ inom SUSSA samverkan. För närvarande ligger störst fokus på det gemensamma arbetet med att utveckla och införa ett nytt vårdinformationsstöd, Cosmic, vilket ska ersätta regionernas nuvarande journalsystem under 2024. Arbetet sker inom programmet Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS).

Övriga samverkansuppdrag:

En viktig framgångsfaktor för samverkan är att regionerna kan lära av varandra, utbyta erfarenheter och dela med sig av viktiga kunskaper.

Därför samverkar nio regioner

Tillsammans i samverkan blir vi regioner starkare, mer effektiva och mindre sårbara. Det gemensamma FVIS-programmet skapar förutsättningar för att ta del av och bidra gemensamt till förberedelsearbetet och underlätta införandet. Respektive region ansvarar för hur och när ett införande ska ske och att alla förberedelser som behövs genomförs.

Det gemensamma FVIS-programmet bygger på en solidarisk resurstilldelning i form av att alla regioner tar ansvar och bidrar med de resurser som behövs. Det finns även en solidarisk finansieringsprincip som bygger på att regionerna delar på de gemensamma kostnader som finns.

SUSSA samverkans utgångspunkter

  1. Invånarnas, patienternas och medarbetarnas behov; idag och i framtiden
  2. Effektivare arbetssätt i vården
  3. God och jämlik vård
  4. Tillsammans blir vi starkare, mer effektiva och mindre sårbara - varje region drar nytta av samarbetet
Uppdaterat: 29 maj 2023
ZD84