Aktuellt från Sussa samverkan

Avtal reglerar införandet av ett nytt vårdinformationssystem

Sussa-regionerna och Cambio har avtalat tidplan för leveranser och principer som ger bättre planeringsförutsättningar i det fortsatta arbetet med införandet av Cosmic/ett nytt vårdinformationssystem.

I slutet av 2023 stod det klart att tidplanen för införandet av ett nytt vårdinformationssystem (Cosmic) behövde skjutas fram. Förhandlingar mellan de nio samarbetsregionerna (Sussa) och leverantören Cambio Healthcare systems inleddes och i början av 2024 presenterades en ny övergripande tidplan.

Den 3 maj 2024 skrev Sussa-regionerna och Cambio på ett avtal om en detaljerad tidplan för leveranser och principer som reglerar särskilda planeringsförutsättningar som tydligare säkrar Cambios leveransnivåer framåt och tydliggör regionernas ansvar för sitt respektive införande. Parternas gemensamma åtaganden regleras också i avtalet samt vad som sker om leverans inte sker enligt överenskommelse.

Viktiga ingångsvärden för regionerna i dialogen med Cambio har varit en realistisk och hållbar tidplan som tydligt reglerar när sista region ska få leverans från Cambio som möjliggör driftstart. Regionerna ansvarar för sina respektive införanden där första regionen tar systemet i drift så snart som möjligt efter sommaren 2024 och den sista regionen under första delen av 2025.

Sussa-regionerna och Cambio är också överens om vilka ersättningar Cambio ska betala till regionerna till följd av den försening som uppstått.

Tidplan för Cosmic-införandet försenas

I slutet av 2023 stod det klart att tidplanen för införandet av Cosmic inom Sussa behövde skjutas på. Därefter fördes intensiva förhandlingar med Cambio för att säkerställa att kvalitet och patientsäkerhet uppfylls och för att undvika ytterligare förseningar.

Sussas styrgrupp beslutade tillsammans med Cambio i januari 2024 att flytta fram införandet av Cosmic till hösten 2024 för de regioner som ligger först ut i införandefasen. Införandet kommer att ske i tre omgångar, med tre regioner i varje omgång.

Den nya tidplanen innebar att samtliga regioner ser över sin interna införandeprocess och tidplanen för den. Det arbetet sker lokalt i varje region.

Parallellt med det fortsätter Sussa styrgrupp, tillsammans med Cambio, arbetet att utveckla Cosmic utifrån den kravspecifikation som de nio regionerna gemensamt tagit fram.

Orsak till förseningen är att utvecklingsarbetet hade tagit längre tid än beräknat. För att kvalitetssäkra ett gott resultat vid införandet valde Sussas styrgrupp därför att flytta fram införandetidpunkten.

Konkurrensverket granskar

I november 2023 påbörjade Konkurrensverket en utredning av regionerna i Sussa samverkan, med frågeställningen om ifall ett tilläggsavtal är förenligt med reglerna i LOU (lagen om offentlig upphandling).

I samband med att regionerna besvarade Konkurrensverkets preliminära besked kommenterade dåvarande ordförande för sussaregionernas samarbete, Patrik Dahlqvist Jönsson:
- Vi kvarstår i vår bedömning att vi följt lagen om offentlig upphandling, men det är bra att frågan prövas, eftersom det är komplexa frågor där det inte finns prejudikat i alla delar.

- De viktigaste punkterna som regionerna för fram handlar om den komplexitet som vårdstödsinförandet innebär tillsammans med de omständigheter som pandemin och kriget i Ukraina inneburit under tiden arbetet pågått, fortsatte Patrik Dahlqvist Jönsson.

I svaret skrev regionerna att det fanns missförstånd kopplat till hur samverkan mellan regionerna ser ut, kring olika begrepp och avtalsspecifikationer. Om det blir aktuellt med upphandlingsskadeavgift menar också de samverkande regionerna att denna, så som upphandlingen ser ut, bör delas mellan regionerna, i stället för att kravet ställs på varje region enskilt.

Verket ansökte i december hos förvaltningsrätten om upphandlingsskadeavgift och en process pågår därför med yttranden från samtliga parter.

Konkurrensverkets utredning innebär ingen ytterligare försening av införandet av Cosmic, det nya vårdinformationsstödet, i regionerna.

Uppdaterat: 9 maj 2024
F52Y