SUSSA vårdstöd

SUSSA vårdstöd är SUSSA samverkans gemensamma organisation för förvaltning av vårdinformationsstödet Cosmic. Hösten 2022 etablerades SUSSA vårdstöd som ska hantera funktionalitet, gemensam konfiguration, arbetssätt, användarstöd samt drift och underhåll av Cosmic.

SUSSA vårdstöd etablerades i en första version i slutet av augusti 2022. Förvaltningsorganisationen har i uppgift att hantera drift, underhåll och support av Cosmic men också förvaltning av systemet och relevant vidareutveckling. Ytterligare ett viktigt uppdrag är att hantera avtalsfrågor, utvecklingsbehov och användarstöd. Eventuella beställningar av konfiguration i Cosmic kommer också att göras via SUSSA vårdstöd.

Styrning och ledning

SUSSA vårdstöd leds av en styrgrupp där representanter från alla nio regioner ingår. Ordförande för styrgruppen är utsedd objektägare inom SUSSA vårdstöd med ansvar för det verksamhetsnära arbetet. Ordförande är kanalen mellan styrgrupp och objektet. Objektets dagliga arbete leds av objektledare och fokus i objektet är att stödet till objektverksamheten är behovsstyrt, ändamålsenligt och effektivt. Det finns inga formella chefer inom förvaltningsorganisationen och det dagliga arbetet utförs framför allt digitalt.

Successiv uppbyggnad 2023

Mycket pågår inom SUSSA vårdstöd under 2023. Den virtuella organisationen byggs upp genom etablering av relevanta forum och möten för samarbete tillsammans med leverantören av journalsystemet och regionerna. Fler roller ska också rekryteras till organisationen. Drift- och underhållsavtalet för alla nio regioner började gälla den 10 februari 2023 och SUSSA vårdstöd ska verka som en stark kund för alla nio regioner i relation till leverantören. Fokus ligger på att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att regionerna ska kunna införa och produktionsstarta Cosmic under 2024.

Med SUSSA vårdstöd...

  • Möjliggör vi en säker och kostnadseffektiv regiongemensam styrning av systemförvaltning, support och it-drift.
  • Säkerställer vi att vi på sikt nyttjar våra gemensamma resursers kompetens och erfarenheter.
  • Förbättrar vi förutsättningarna för nationell samordning - tillsammans har vi mer att säga till om.
  • Ser vi till att våra nio regioner betraktas som en kund och därmed en starkare beställare mot Cambio.
Uppdaterat: 29 maj 2023
F3WE