Sussa vårdstöd

Sussa vårdstöd är Sussa samverkans gemensamma objekt för förvaltning av vårdinformationsstödet Cosmic. Sussa vårdstöd ska framför allt stödja regionerna kring funktionalitet, konfiguration, arbetssätt och vidareutveckling av Cosmic i dialog med leverantören. Cambio å sin sida ansvarar för drift och att ge handhavandesupport i Cosmic.

Sussa vårdstöd är det gemensamma gränssnittet mot Cambio för alla nio regioner och sammanhållande i arbetet med att vidmakthålla den gemensamma konfigurationen samt gemensam vidareutveckling och utveckling av ny funktionalitet, utifrån avtalet med Cambio.

Sussa vårdstöd är de nio regionernas gemensamma gränssnitt mot Cambio och håller samman arbetet med att bibehålla den gemensamma konfigurationen samt gemensam vidareutveckling och utveckling av ny funktionalitet, utifrån avtalet med Cambio.

Målsättningen för Sussa vårdstöd är att stödet till verksamheten ska vara behovsstyrt, ändamålsenligt och effektivt. Sussa vårdstöd har i uppgift att hantera aktiviteter och frågeställningar kopplat till:

  • drift, underhåll och förvaltning
  • användarstöd och support
  • utvecklingsbehov och vidareutveckling
  • avtalsfrågor
  • framtida beställningar av konfiguration

Successiv uppbyggnad

Förvaltningsobjektet Sussa vårdstöd började etableras hösten 2022. Drift- och underhållsavtalet med Cambio för alla nio regioner började gälla i början av 2023. Det virtuella objektet byggs successivt upp med etablering av forum för samarbetet med regionerna och Cambio. Under 2025 räknar vi med att vara ett 30-tal medarbetare, på hel- eller deltidsuppdrag. Fokus i arbetet just nu ligger på att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att regionerna ska kunna införa Cosmic under 2024-2025.

I denna PDF kan du läsa mer om Sussa vårdstöd:

Introduktion till Sussa samverkans gemensamma förvaltningsorganisation

Styrning och ledning

Sussa vårdstöd leds av objektledare och objektledare IT som ansvarar för det operativa arbetet. Objektet har en styrgrupp som består av utsedda representanter från hälso- och sjukvårdsverksamhet i alla nio regioner samt två representanter från IT-verksamhet. Ordförandeskapet roterar mellan regionerna enligt en överenskommen turordning.

Med Sussa vårdstöd...

  • Möjliggör vi en säker och kostnadseffektiv regiongemensam styrning av systemförvaltning, support och it-drift.
  • Säkerställer vi att vi på sikt nyttjar våra gemensamma resursers kompetens och erfarenheter.
  • Förbättrar vi förutsättningarna för nationell samordning - tillsammans har vi mer att säga till om.
  • Ser vi till att våra nio regioner betraktas som en kund och därmed en starkare beställare mot Cambio.
Uppdaterat: 26 april 2024
QAQ8