Sussa samverkan - tillsammans för framtidens hälsa och sjukvård

Nio regioner utgör tillsammans Sussa samverkan, en samverkan som ska bidra till att utveckla framtidens hälsa och sjukvård. Under 2024-2025 kommer samtliga regioner att införa Cosmic som vårdinformationsstöd. Införandearbetet är ett av de största just nu pågående it- och verksamhetsutvecklingsprojekten i Europa.

En viktig framgångsfaktor för samverkan är att regionerna kan lära av varandra, utbyta erfarenheter och dela med sig av viktiga kunskaper. Tillsammans i samverkan blir vi regioner starkare, mer effektiva och mindre sårbara. 

Titta gärna på filmen Sussa samverkan - varför vi samverkar (2:14 minuter)

Sussa står för "strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer" och initiativet till att samverka startade redan på 1990-talet när fem av regionerna började samverka för att utveckla sitt gemensamma journalsystem. De nio regioner som nu ingår i Sussa samverkan är Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Norrbotten, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län. Regionerna samverkar i frågor som rör hälsa och sjukvård. Arbetet inom Sussa samverkan sker på uppdrag av regiondirektörerna och styrs av en samverkansöverenskommelse som de undertecknat.

I dag är ett stort antal regionala medarbetare engagerade i olika uppdrag, projekt och initiativ inom Sussa samverkan. För närvarande ligger störst fokus på det gemensamma arbetet med att införa ett nytt vårdinformationsstöd, Cosmic, vilket ska ersätta regionernas nuvarande journalsystem under 2024-2025. Arbetet sker inom Sussa samverkans FVIS-program.

Övriga samverkansuppdrag:

Sussa samverkans utgångspunkter

  1. Invånarnas, patienternas och medarbetarnas behov; idag och i framtiden
  2. Effektivare arbetssätt i vården
  3. God och jämlik vård
  4. Tillsammans blir vi starkare, mer effektiva och mindre sårbara - varje region drar nytta av samarbetet
Uppdaterat: 26 april 2024
6YFW