Sussa samverkan - tillsammans för framtidens hälsa och sjukvård

Nio regioner utgör tillsammans Sussa samverkan, en samverkan som ska bidra till att utveckla framtidens hälsa och sjukvård. Under 2024-2025 kommer samtliga regioner att införa Cosmic som vårdinformationsstöd. Införandearbetet är ett av de största just nu pågående it- och verksamhetsutvecklingsprojekten i Europa.

Nyheter från SUSSA samverkan

Titta gärna på filmen Sussa samverkan - varför vi samverkar (2:14 minuter)

Sussa står för "strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer" och initiativet till att samverka startade redan på 1990-talet. De nio regioner som ingår är Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Norrbotten, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län. Arbetet inom Sussa samverkan sker på uppdrag av regiondirektörerna och styrs av en samverkansöverenskommelse som de undertecknat.

I dag är cirka 450 regionala medarbetare engagerade i olika uppdrag, projekt och initiativ inom Sussa samverkan. För närvarande ligger störst fokus på det gemensamma arbetet med att införa ett nytt vårdinformationsstöd, Cosmic, vilket ska ersätta regionernas nuvarande journalsystem under 2024-2025. Arbetet sker inom Sussa samverkans FVIS-program.

Övriga samverkansuppdrag:

En viktig framgångsfaktor för samverkan är att regionerna kan lära av varandra, utbyta erfarenheter och dela med sig av viktiga kunskaper.

Därför samverkar nio regioner

Tillsammans i samverkan blir vi regioner starkare, mer effektiva och mindre sårbara. Sussa samverkans FVIS-program skapar förutsättningar för att ta del av och bidra gemensamt till förberedelsearbetet och underlätta införandet. Respektive region ansvarar för hur och när ett införande ska ske och att alla förberedelser som behövs genomförs.

Sussa samverkans FVIS-program bygger på en solidarisk resurstilldelning i form av att alla regioner tar ansvar och bidrar med de resurser som behövs.

Sussa samverkans utgångspunkter

  1. Invånarnas, patienternas och medarbetarnas behov; idag och i framtiden
  2. Effektivare arbetssätt i vården
  3. God och jämlik vård
  4. Tillsammans blir vi starkare, mer effektiva och mindre sårbara - varje region drar nytta av samarbetet
Uppdaterat: 29 januari 2024
JZK4