Sörmlands museum

Sörmlands museum kan du besöka i Nyköping, på Nynäs i Tystberga, möta i hela länet eller på webben. En stor del av verksamheten tar du del av utan kostnad.

Besökinfo, program, utställningar m.m.

Välkommen att ta del av berättelser om människor och historia samt program. Informationen hittar du på Sörmlands museums webb (sormlandsmuseum.se).

Några direktlänkar:

Mer om museets verksamhet

Ta del av Sörmlands museums verksamhet kan du göra genom att

 • besöka museet i Nyköping, Nyköpingshus eller Nynäs slott och se utställningar, berättelser, ta del av pedagogisk verksamhet och mycket annat,
 • ta del av utställningar i länet både inom- och utomhus,
 • utforska berättelser och fotografier ur samlingar m.m. på museets webb,
 • boka visningar eller föreläsningar,
 • ta del av kurser och utbildningar inom t.ex. byggnadsvård och hemslöjd,
 • boka kostnadsfri rådgivning inom byggnadsvård eller hemslöjd,
 • boka vandringsutställningar och pedagogisk verksamhet till skolor, bibliotek eller i andra lokaler.

Vision

Att vidga vyer och väcka engagemang

Museets verksamhet ska bidra till att människor kan påverka samhället och sin livssituation.

Sörmlands museum har

 • människan i centrum
 • deltagande i fokus
 • historia, slöjd och konst som verktyg.

Sörmlands museums uppdrag

Sörmlands museum arbetar med hela Sörmland som verksamhetsfält med de nationella och regionala uppdragen regional museiverksamhet, bild och form samt hemslöjdsfrämjande verksamhet. Uppdragen förtydligas i kulturplanen som beslutas av landstingsfullmäktige. Områdena är väl integrerade med varandra och utgör en sammansvetsad helhet. Samverkan och samarbete med aktörer inom och utom länet är viktig.

Ett nära samarbete finns även med övriga verksamheter inom Region Sörmland, bl.a. samarbetet med Scenkonst Sörmland och arenan Nynäs slott inom Sörmlands Naturbruk.

Museets magasin/arkiv, kontor och produktionslokaler finns i Nyköping.

Regional museiverksamhet

Den regionala museiverksamheten i Sörmland bedrivs, ofta i nära samarbete med andra aktörer i länet, av länsmuseet Sörmlands museum med en varierad verksamhet - utställningar, pedagogik och program, öppna samlingar, kulturmiljöarbete, insamling och dokumentation, butik och särskilda verksamheter för barn, unga och äldre.

Bild och form

Konstverksamhet med betoning på samtidskonst är sedan några år en del av museets verksamhet. Den konstfrämjande verksamheten i länet är en del av Sörmlands museums verksamhet, och syftar till att skapa en levande och samhällsrelevant konstverksamhet i hela länet genom att såväl stödja aktiva konstnärer och arrangörer som främja pedagogisk verksamhet och utställnings- och programverksamhet.

Hemslöjdsfrämjande verksamhet

Tre inriktningar finns; hårdslöjd, det vill säga trä och metall, textil slöjd samt inriktning mot barn och ungdom.

Hemslöjdsenheten ansvarar för museets butik vars sortiment utgår från Sörmlands museums samlingar och har en stark inriktning mot slöjd, hantverk, design och konst.

Länshemslöjdskonsulenterna arbetar utifrån perspektiven kulturarv, kunskapsförmedling och näring.

Mål och styrning

Mål och styrande dokument

Kulturplan Sörmland är det politiskt styrande dokument som ligger till grund för hur verksamheten ska utformas.

Politiskt mål för kulturverksamheten:

Region Sörmland har kulturverksamhet som bidrar till ett hållbart samhälle och till individens utveckling genom att var en dynamisk utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.

Verksamhetens mål beskrivs inom följande målområden

 • Verksamheten bidrar till demokratisk utveckling och till individens möjlighet till skapande och till att delta i samhällslivet.
 • Verksamheten finns på många olika platser och arenor, möter människor i hela länet, bjuder in till delaktighet och bidrar till god tillgänglighet till kultur och bildning.
 • Verksamheten håller hög kvalitet, är kunskapsbaserad och präglas av mångsidighet, gräns- och genreöverskridande samt spets i innehåll, uttryck och form.
 • Verksamheten lyfter fram mångfald och mångsidiga kulturarv, arbetar med interkulturella perspektiv genom att främja möten mellan olika människor med olika erfarenheter, synsätt och världsbilder och mellan olika kulturer, samhällen och tider.

Ansvarig nämnd

Politiskt ansvarig nämnd för verksamheten är Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (opengov.se)

Innehållsansvarig: Karin Lindvall
Uppdaterat: 28 december 2018
E5G7