Kulturplan Sörmland

Kulturplanen är det viktigaste strategiska styrdokumentet för mål, satsningar och prioriteringar inom kulturområdet under planperioden. En konkret handlingsplan utarbetas för ett år i taget.

I Sörmlands kulturplan finns information om kultursamverkansmodellen och de kulturpolitiska mål som är utgångspunkt för den regionala kulturplanen.

Tre utvecklingsområden

Kulturplanen lyfter fram tre strategiska utvecklingsområden.

  • Inom ramen för Sörmlands kulturliv behöver både utbud av och tillgänglighet till kultur, och kulturell infrastruktur avseende förutsättningar, möjligheter och kvalitet arbetas med (kulturpolitik och konstpolitik)
  • En hög kulturell delaktighet och ett brett deltagande i en region för alla (människan i fokus för kulturpolitiken)
  • Kulturen som medaktör i regional utveckling, livskvalitet och livsmiljö (kulturplanering och kulturverksamhet som stärker Sörmland)

Sammantaget kan insatser i denna riktning bidra till kultur som grund för hållbar utveckling i samhället.

Därutöver kommer insatser att göras för att stärka konstformerna i länet, utarbeta nya vägar och metoder för att synliggöra nationella minoriteternas kultur, vissa gruppers behov och möjligheter samt bidra till ett jämlikt samhälle, och människors livskvalitet och folkhälsa.

Mer om kulturplanen

Innehållsansvarig: Mikael Palo
Uppdaterat: 23 juni 2020
2118