Kulturplan Sörmland

Kulturplanen är det viktigaste strategiska styrdokumentet för mål, satsningar och prioriteringar inom kulturområdet under planperioden. En konkret handlingsplan utarbetas för ett år i taget.

Regionfullmäktige har i november 2018 beslutat anta Kulturplan Sörmland 2019-2022 och aktivitetsplan 2019.

Tre utvecklingsområden

Kulturplanen lyfter fram tre strategiska utvecklingsområden.

  • Inom ramen för Sörmlands kulturliv behöver både utbud av och tillgänglighet till kultur, och kulturell infrastruktur avseende förutsättningar, möjligheter och kvalitet arbetas med (kulturpolitik och konstpolitik)
  • En hög kulturell delaktighet och ett brett deltagande i en region för alla (människan i fokus för kulturpolitiken)
  • Kulturen som medaktör i regional utveckling, livskvalitet och livsmiljö (kulturplanering och kulturverksamhet som stärker Sörmland)

Sammantaget kan insatser i denna riktning bidra till kultur som grund för hållbar utveckling i samhället.

Därutöver kommer insatser att göras för att stärka konstformerna i länet, utarbeta nya vägar och metoder för att synliggöra nationella minoriteternas kultur, vissa gruppers behov och möjligheter samt bidra till ett jämlikt samhälle, och människors livskvalitet och folkhälsa.

Läs mer i kulturplan Sörmland

I Sörmlands kulturplan finns mer information om kultursamverkansmodellen och de kulturpolitiska mål som är utgångspunkt för den regionala kulturplanen.

Mer om kulturplanen

Innehållsansvarig: Mikael Palo
Uppdaterat: 27 maj 2020
QWE5