Samkultur Sörmland

Den regionala gemensamma samverkans- och samrådsstrukturen för samverkan inom kultursamverkansmodellen -Samkultur Sörmland- är politiskt beslutad i såväl Region Sörmland som i länets kommuner.

Varje kommun representeras båda politiskt och på tjänstemannanivå. I strukturen finns också en konstformsövergripande referensgrupp med företrädare från både kulturskapare och den ideella sektorn.

Frågorna som hanteras inbegriper såväl den regionala kulturverksamheten inom kultursamverkansmodellen som kulturverksamhet utanför den.

Samverkan sker periodiskt regelbundet i form av dialoger, som gemensamma insatser, i samordning kring planering och inriktningsbeslut och som en möjlig arena för inspel och synpunkter från alla parter i samverkansstrukturen.

Målet med Samkultur Sörmland är en etablerad samverkan mellan Region Sörmland och kommuner, kulturskapare, föreningsliv och andra kulturaktörer. Inför planperioden kommer en uppföljning och utvärdering av strukturen att genomföras, med utgångspunkten att säkerställa en utveckling av arbetssätten så att målen med Samkultur Sörmland kan uppnås.

Uppdaterat: 4 augusti 2023
CHKX