Rapportering av missförhållanden inom Region Sörmland

Vill du larma om missförhållanden i våra verksamheter, har du varit med om något som du inte tycker är rätt eller har information om oegentligheter?

Region Sörmland är en transparent organisation som arbetar aktivt med antikorruption, kvalitet, trygghet och säkerhet. Därför ses rapportering av missförhållanden som något viktigt och något som välkomnas för att kunna utveckla och förbättra organisationen.

Om du är missnöjd med något i din kontakt med Region Sörmland så kan du alltid höra av dig direkt till den berörda verksamheten. Alla kontaktuppgifter går att hitta på vår webbsida.

Om du är missnöjd med ett vårdrelaterat ärende och inte vill ta det direkt med verksamheten kan du alltid anmäla till Patientnämnden eller IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Om du har kännedom om missförhållanden som kan vara av allmänintresse och inte vill eller kan ta det direkt med verksamheten kan du alltid använda Region Sörmlands visselblåsarfunktion. Din anmälan går då till en extern och oberoende funktion som sedan återrapporterar till Region Sörmland så att missförhållanden kan utredas och åtgärdas.

För att få kontaktuppgifter till berörd verksamhetschef kan du ringa 0155-245 000 eller skicka e-post till registratur@regionsormland.se
Om du vill skicka ett brev skickas det till Huvudregistraturen som har adressen:

Region Sörmland,
Repslagargatan 19,
611 88 Nyköping

Vid frågor kring en eventuell rapportering kan du kontakta juridiska staben och ställa frågor. Kontaktuppgifter till juridiska staben hittar du här. 

Vårdorienterade missförhållanden

Om du eller någon närstående har varit med om något i hälso- och sjukvården eller tandvården som du inte är nöjd med, kan du vända dig till den verksamhet som ansvarar för vården eller kontakta patientnämnden.

Patientnämnden tar emot synpunkter och klagomål på all offentligt finansierad hälso-, sjuk- och tandvård samt den hälso-och sjukvård som ges inom kommunen.

Patientnämndens handläggare har tystnadsplikt. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden. Om du vill kan du vara anonym. Såväl barn som vuxna kan vända sig till oss. I patientnämndens uppdrag ingår att beakta barnperspektivet

Övriga missförhållanden inom Region Sörmlands verksamheter

Om du är missnöjd med en annan del av Regions Sörmlands verksamhetsområden och inte vill ta det direkt med berörd verksamhet så finns tillgängliga kanaler nedan:

Misstänkt brottslighet

Om du eller någon närstående har blivit utsatt för ett brott så är det en polisanmälan du ska göra.

Anmäl brott eller förlust | Polismyndigheten (polisen.se)

Visselblåsarfunktion

Om du vill anmäla ett allvarligt missförhållande inom Region Sörmland och inte känner att du kan ta det direkt med den berörda verksamheten så kan du alltid använda dig av Region Sörmlands visselblåsartjänst. Det kan till exempel röra sig om jäv-situationer, mutor eller andra missförhållanden där det kan finnas ett allmänintresse av att de kommer fram.

Läs mer om visselblåsning och visselblåsartjänsten i dokumenten nedan.

Rutin för intern rapportering enligt lag 2021:890

Policy för visselblåsning i Regionens externa tjänst Trumpet

Information om Trumpet-systemet

Om du vill använda dig av visselblåsartjänsten följ länken nedan.

https://regionsormland.trumpet-whistleblowing.eu/

Extern visselblåsning

Om man tycker att Region Sörmlands åtgärder inte varit tillräckliga eller om det finns omständigheter som gör att det inte är möjligt att anmäla till Regionens visselblåsarfunktion så finns möjligheten att rapportera på en extern nivå, till Arbetsmiljöverket

Läs mer här: Visselblås – produktsäkerhet och produktöverensstämmelse - Arbetsmiljöverket (av.se)

Offentliggörande

Du har alltid rätt att prata med journalister eller media om du till exempel tycker att det tas felaktiga beslut eller om det finns felaktiga arbetssätt eller andra brister. Denna rätt har du enligt lag 2021:890 samt även genom tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Offentliggörandet är en lagskyddad ordning för anonymitetsskydd och meddelarskydd kring muntlig uppgiftslämning till journalister, tidningsredaktioner, massmedieföretag, nyhetsbyråer, förlag eller liknande. Man kan alltså muntligen rapportera om missförhållanden utan risk att bli utsatt för repressalier, eftersökning eller annat.

Frågor och svar

Uppdaterat: 13 maj 2024
NPQP