Revisorernas uppdrag

Vi revisorer har fullmäktiges uppdrag att årligen granska all verksamhet i Region Sörmland. Detta ytterst för att pröva ansvarstagandet och uttala sig om det, genom revisionsberättelsen, till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan.

Vi verkar för

  • att verksamheten ska bedrivas effektivt och ändamålsenligt
  • att räkenskaperna ska ge en rättvisande bild
  • att nämndernas interna kontroll över ekonomi och verksamhet ska vara tillfredsställande

Genom att vi arbetar inom hela regionen kan vi överföra kunskap och lösningar mellan olika verksamhetsområden. Vi arbetar öppet gentemot nämnder, förvaltningar och bolag och strävar efter att vara en stödjande funktion inom områdena styrning, ledning och intern kontroll.

Vårt uppdrag regleras av lagar, reglemente och god revisionssed. Inför varje granskningsår antas en revisionsplan. Via länkarna nedan kan du ta del av årets revisionsplan och SKR:s skrift God revisionssed i kommunal verksamhet.

Vill du läsa mer om kommunal revision kan du också läsa mer på vårt samarbetsorgan Starev:s sidor.

Uppdaterat: 29 maj 2024
GK7Z