Regionråd

Regionråd är titeln på en heltidsarvoderad förtroendevald politiker i Region Sörmland.
Regionråd har föredragningsansvar och är också skyldig att svara på frågor och interpellationer i regionfullmäktige.

I de flesta regioner finns också arvoderade oppositionsregionråd som företräder oppositionen men som saknar föredragningsansvar och skyldighet att svara på frågor och interpellationer.

Innehållsansvarig: Staben för demokrati och insyn
Uppdaterat: 15 maj 2024
5TUD