Revisorernas rapporter

Här publicerar vi rapporter löpande efter genomförda granskningar. Vi lägger
också ut de svar som vi får från nämnder, styrelser och verksamheter.

2022-05-19
Digitalisering och e-hälsa inom hälso- och sjukvården (pdf)

2022-04-13
Revisorernas redogörelse år 2021 (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2022-04-13

Revisionsberättelse för år 2021 (pdf)

2022-04-06
Rapporter över genomförd årsgranskning per nämnd finns under rubriken Årsrapporter och uppdateras löpande

2022-03-31
IT/informationssäkerhet (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2022-03-14
Arbetslivsinriktad rehabilitering för medarbetare i Region Sörmland (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Styrning och uppföljning av verksamheten FoUiS (pdf)

Patientnämndens bidrag till kvalitetsutveckling (pdf)

Hållbara upphandlingar och inköp (pdf)
- erhållet svar från inköpsnämnden

2022-01-28
Förebyggande arbete mot korruption och oegentligheter (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Patientsäkerhetsarbetet (pdf)

Uppföljning och kontroll inom serviceresor (pdf)
- erhållet svar från regionala utvecklingsnämnden

2021-10-05
Intern kontrollgranskning av administrativa system och rutiner (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen och nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

2021-10-04
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2021-07-31 (pdf)

2021-05-10
Budget och ekonomistyrning inom nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)
- erhållet svar från nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan

2021-04-15
Revisorernas redogörelse år 2020 (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2021-04-15
Revisionsberättelse för år 2020 (pdf)

2021-03-29
Rapporter över genomförd årsgranskning per nämnd finns under rubriken Årsrapporter och uppdateras löpande

2021-03-18
Uppföljande granskning av styrning och uppföljning av inköpsverksamhet (pdf)
- erhållet svar från inköpsnämnden (pdf)

Analys och åtgärder till följd av inkomna klagomål och synpunkter (pdf)
- erhållet svar från patientnämnden (pdf)

Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård (pdf)
- erhållet svar från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

2021-02-09
Intern styrning och kontroll i pågående strategiska fastighetsinvesteringar (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Organisationsbidrag (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)
- erhållet svar från nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (pdf)

HR-staben - uppdrag, mål och förutsättningar (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2020-11-18
Köpt vård (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2020-10-06
Regionalt cancercentrum, RCC (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen  (pdf)

2020-10-01
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2020-07-31 (pdf)

2020-08-25
Intern kontrollgranskning av administrativa system och rutiner (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2020-05-11
Regionens finansförvaltning (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2020-04-03
Revisionsberättelse för 2019 (pdf)

Revisorernas redogörelse år 2019 (pdf)

- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2020-04-01
Rapporter över genomförd årsgranskning per nämnd finns under rubriken Årsrapporter och uppdateras löpande

2020-03-30
Jämlik hjälpmedelsförskrivning NSV (pdf)
- erhållet svar från NSV (pdf)

2020-03-16
Varuförsörjningsnämnden - gemensam granskning av upphandling och byte tredjepartsleverantör (pdf)
- erhållet svar från varuförsörjningsnämnden (pdf)

 

Uppdaterat: 23 juni 2022
X73A