Revisorernas rapporter

Här publicerar vi rapporter löpande efter genomförda granskningar. Vi lägger
också ut de svar som vi får från nämnder, styrelser och verksamheter.

2020-11-18
Köpt vård (pdf)

2020-10-06
Regionalt cancercentrum, RCC (pdf)

2020-10-01
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2020-07-31 (pdf)

2020-08-25
Intern kontrollgranskning av administrativa system och rutiner (pdf)

2020-05-11
Regionens finansförvaltning (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2020-04-03
Revisionsberättelse för 2019 (pdf)

Revisorernas redogörelse år 2019 (pdf)

- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2020-04-01
Rapporter över genomförd årsgranskning per nämnd finns under rubriken Årsrapporter och uppdateras löpande

2020-03-30
Jämlik hjälpmedelsförskrivning NSV (pdf)
- erhållet svar från NSV (pdf)

2020-03-16
Varuförsörjningsnämnden - gemensam granskning av upphandling och byte tredjepartsleverantör (pdf)
- erhållet svar från varuförsörjningsnämnden (pdf)

2019-12-16
Säkerhetsarbetet för museets samlingar (pdf)
 - erhållet svar från regionstyrelsen och nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (pdf)

2019-10-29
Intern kontrollgranskning av administrativa system och rutiner (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2019-10-14
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2019-07-31 (pdf)

2019-05-20
Verksamhetschefernas förutsättningar att utöva ledningsansvar ur ett arbetsmiljöperspektiv (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)
- erhållet svar nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalsskolan (pdf)

2019-04-08
Revisionsberättelse för 2018 (pdf)

Revisorernas redogörelse 2018 (pdf)

- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2019-04-03
Rapporter över genomförd årsgranskning per nämnd finns under rubriken Årsrapporter och uppdateras löpande

2019-03-25
Hälsoval - uppdrag, mål och förutsättningar (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2019-03-22
Styrning och uppföljning av inköpsverksamheten (pdf)
- erhållet svar från inköpsnämnden (pdf)

2019-01-31
Hantering av skyddade personuppgifter (pdf)
- erhållet gemensamt svar genom regionsstyrelsen (pdf)

2018-11-01
Intern kontroll i den löpande redovisningen (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2018-10-11
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2018-07-31 (pdf)

2018-04-23
Rätt intäkter (pdf)
- erhållet svar från landstingsstyrelsen (pdf)

2018-04-06
Revisionsberättelse för 2017 (pdf)

Revisorernas redogörelse för 2017 (pdf)

- erhållet svar från landstingsstyrelsen (pdf)

2018-04-03
Rapporter över genomförd årsgranskning per nämnd finns under rubriken Årsrapporter och uppdaters löpande

2018-03-26
Intern kontroll avseende hantering av löner (pdf)
- erhållet svar från landstingsstyrelsen (pdf)

Genomförandet av investeringsplanen (pdf)
- erhållet svar från landstingsstyrelsen (pdf)

Dammsdal - uppdrag, mål och förutsättningar (pdf)

2018-02-12
Intern styrning och kontroll i hanteringen av pensioner (pdf)
- erhållet svar från landstingsstyrelsen (pdf)

 

Uppdaterat: 18 november 2020
R25V