Revisorernas rapporter

Här kan du ta del av våra rapporter från fördjupade granskningar samt granskning av del- och helårsbokslut. Vi publicerar rapporterna löpande. Vi lägger också ut de svar som vi får från nämnder, styrelser och verksamheter.

Rapporter för den årliga grundläggande granskningen för nämnder och bolag kan du ta del av på sidan med Årsrapporter.

Granskningar 2024

2024-01-30
Förstudie remisshantering (pdf)

2024-01-26
Tillgänglighet och effektivitet inom den psykiatriska vården (pdf)

RUS prioriterade inrikting - livslångt lärande för tryggad kompetensförsörjning (pdf)

Granskningar 2023

2023-12-18
Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR (pdf)

2023-12-15
Hjälpmedelscentralens lagerhantering (pdf)

Inköpsnämndens arbete med avtalsuppföljning (pdf)
- erhållet svar från inköpsnämnden

Styrning, ledning och uppsikt över delägda bolag, kommunalförbund och gemensamma nämnder (pdf)

2023-10-10
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 31 juli 2023 (pdf)

2023-10-06
Intern kontrollgranskning 2023 av administrativa system och rutiner - inriktning IT-arbetsplatsutrustning (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2023-05-26
Systematiskt arbetsmiljöarbete mot hot och våld i vården (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)
- erhållet svar från nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)

2023-04-13
Revisorernas redogörelse år 2022 (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2023-04-13
Revisionsberättelse för år 2022 (pdf)

2023-04-05
Rapporter över genomförd årsgranskning per nämnd finns under rubriken Årsrapporter och uppdateras löpande

2023-03-31
Hantering av statliga medel för regionalt tillväxtarbete (pdf)
- erhållet svar från regionala utvecklingsnämnden (pdf)

2023-03-03
Hantering av bisyssor (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Inköpsnämndens uppdrag, mål och förutsättningar (pdf)
- erhållet svar från inköpsnämnden (pdf)

2023-01-30

Rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Granskningar 2022

2022-12-21
Samverkan kring utskrivningsklara patienter - gemensam granskning med länets nio kommuner (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2022-12-16
Tillgänglighet inom primärvården (pdf)
- erhållet svar från nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Budgetering och uppföljning i hälso- och sjukvården, inriktning personal och bemanningskostnader (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2022-10-07
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 31 juli 2022 (pdf)

2022-09-06
Intern kontrollgranskning 2022 - administrativa system och rutiner - inriktning avräkning Sussa-samverkan (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2022-09-05
Ekonomi- verksamhetsstyrning och intern kontroll inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde (pdf)
- erhållet svar från regionala utvecklingsnämnden (pdf)

2022-05-19
Digitalisering och e-hälsa inom hälso- och sjukvården (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2022-04-13
Revisorernas redogörelse år 2021 (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2022-04-13
Revisionsberättelse för år 2021 (pdf)

2022-04-06
Rapporter över genomförd årsgranskning per nämnd finns under rubriken Årsrapporter och uppdateras löpande

2022-03-31
IT/informationssäkerhet (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2022-03-14
Arbetslivsinriktad rehabilitering för medarbetare i Region Sörmland (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Styrning och uppföljning av verksamheten FoUiS (pdf)
- erhållet svar från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

Patientnämndens bidrag till kvalitetsutveckling (pdf)

Hållbara upphandlingar och inköp (pdf)
- erhållet svar från inköpsnämnden

2022-01-28
Förebyggande arbete mot korruption och oegentligheter (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Patientsäkerhetsarbetet (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Uppföljning och kontroll inom serviceresor (pdf)
- erhållet svar från regionala utvecklingsnämnden

Granskningar 2021

2021-10-05
Intern kontrollgranskning av administrativa system och rutiner (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen och nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

2021-10-04
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2021-07-31 (pdf)

2021-05-10
Budget och ekonomistyrning inom nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)
- erhållet svar från nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan

2021-04-15
Revisorernas redogörelse år 2020 (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2021-04-15
Revisionsberättelse för år 2020 (pdf)

2021-03-29
Rapporter över genomförd årsgranskning per nämnd finns under rubriken Årsrapporter och uppdateras löpande

2021-03-18
Uppföljande granskning av styrning och uppföljning av inköpsverksamhet (pdf)
- erhållet svar från inköpsnämnden (pdf)

Analys och åtgärder till följd av inkomna klagomål och synpunkter (pdf)
- erhållet svar från patientnämnden (pdf)

Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård (pdf)
- erhållet svar från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

2021-02-09
Intern styrning och kontroll i pågående strategiska fastighetsinvesteringar (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Organisationsbidrag (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)
- erhållet svar från nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (pdf)

HR-staben - uppdrag, mål och förutsättningar (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Granskningar 2020

2020-11-18
Köpt vård (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2020-10-06
Regionalt cancercentrum, RCC (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen  (pdf)

2020-10-01
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2020-07-31 (pdf)

2020-08-25
Intern kontrollgranskning av administrativa system och rutiner (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2020-05-11
Regionens finansförvaltning (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2020-04-03
Revisionsberättelse för 2019 (pdf)

Revisorernas redogörelse år 2019 (pdf)

- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2020-04-01
Rapporter över genomförd årsgranskning per nämnd finns under rubriken Årsrapporter och uppdateras löpande

2020-03-30
Jämlik hjälpmedelsförskrivning NSV (pdf)
- erhållet svar från NSV (pdf)

2020-03-16
Varuförsörjningsnämnden - gemensam granskning av upphandling och byte tredjepartsleverantör (pdf)
- erhållet svar från varuförsörjningsnämnden (pdf)

Uppdaterat: 19 februari 2024
11BU