Revisorernas rapporter

Här kan du ta del av våra rapporter från fördjupade granskningar samt granskning av del- och helårsbokslut. Vi publicerar rapporterna löpande. Vi lägger också ut de svar som vi får från nämnder, styrelser och verksamheter.

Granskningar 2024

2024-04-05
Revisionsberättelse 2023 (pdf)

Rapporter för 2023 års grundläggande granskning för regionstyrelsen, nämnder och bolag kan du ta del av på sidan med Årsrapporter

2024-01-30
Förstudie remisshantering (pdf)
- erhållet svar från nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2024-01-26
Tillgänglighet och effektivitet inom den psykiatriska vården (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

RUS prioriterade inrikting - livslångt lärande för tryggad kompetensförsörjning (pdf)
- erhållet svar från den regionala utvecklingsnämnden  (pdf)

Granskningar 2023

2023-12-18
Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2023-12-15
Hjälpmedelscentralens lagerhantering (pdf)
- erhållet svar från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Inköpsnämndens arbete med avtalsuppföljning (pdf)
- erhållet svar från inköpsnämnden

Styrning, ledning och uppsikt över delägda bolag, kommunalförbund och gemensamma nämnder (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2023-10-10
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 31 juli 2023 (pdf)

2023-10-06
Intern kontrollgranskning 2023 av administrativa system och rutiner - inriktning IT-arbetsplatsutrustning (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2023-05-26
Systematiskt arbetsmiljöarbete mot hot och våld i vården (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)
- erhållet svar från nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)

2023-04-13
Revisorernas redogörelse år 2022 (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2023-04-13
Revisionsberättelse för år 2022 (pdf)

2023-04-05
Rapporter över genomförd årsgranskning per nämnd finns under rubriken Årsrapporter och uppdateras löpande

2023-03-31
Hantering av statliga medel för regionalt tillväxtarbete (pdf)
- erhållet svar från regionala utvecklingsnämnden (pdf)

2023-03-03
Hantering av bisyssor (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Inköpsnämndens uppdrag, mål och förutsättningar (pdf)
- erhållet svar från inköpsnämnden (pdf)

2023-01-30

Rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Granskningar 2022

2022-12-21
Samverkan kring utskrivningsklara patienter - gemensam granskning med länets nio kommuner (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2022-12-16
Tillgänglighet inom primärvården (pdf)
- erhållet svar från nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Budgetering och uppföljning i hälso- och sjukvården, inriktning personal och bemanningskostnader (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2022-10-07
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 31 juli 2022 (pdf)

2022-09-06
Intern kontrollgranskning 2022 - administrativa system och rutiner - inriktning avräkning Sussa-samverkan (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2022-09-05
Ekonomi- verksamhetsstyrning och intern kontroll inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde (pdf)
- erhållet svar från regionala utvecklingsnämnden (pdf)

2022-05-19
Digitalisering och e-hälsa inom hälso- och sjukvården (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2022-04-13
Revisorernas redogörelse år 2021 (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2022-04-13
Revisionsberättelse för år 2021 (pdf)

2022-04-06
Rapporter över genomförd årsgranskning per nämnd finns under rubriken Årsrapporter och uppdateras löpande

2022-03-31
IT/informationssäkerhet (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2022-03-14
Arbetslivsinriktad rehabilitering för medarbetare i Region Sörmland (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Styrning och uppföljning av verksamheten FoUiS (pdf)
- erhållet svar från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

Patientnämndens bidrag till kvalitetsutveckling (pdf)

Hållbara upphandlingar och inköp (pdf)
- erhållet svar från inköpsnämnden

2022-01-28
Förebyggande arbete mot korruption och oegentligheter (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Patientsäkerhetsarbetet (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Uppföljning och kontroll inom serviceresor (pdf)
- erhållet svar från regionala utvecklingsnämnden

Granskningar 2021

2021-10-05
Intern kontrollgranskning av administrativa system och rutiner (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen och nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

2021-10-04
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2021-07-31 (pdf)

2021-05-10
Budget och ekonomistyrning inom nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)
- erhållet svar från nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan

2021-04-15
Revisorernas redogörelse år 2020 (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2021-04-15
Revisionsberättelse för år 2020 (pdf)

2021-03-29
Rapporter över genomförd årsgranskning per nämnd finns under rubriken Årsrapporter och uppdateras löpande

2021-03-18
Uppföljande granskning av styrning och uppföljning av inköpsverksamhet (pdf)
- erhållet svar från inköpsnämnden (pdf)

Analys och åtgärder till följd av inkomna klagomål och synpunkter (pdf)
- erhållet svar från patientnämnden (pdf)

Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård (pdf)
- erhållet svar från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

2021-02-09
Intern styrning och kontroll i pågående strategiska fastighetsinvesteringar (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Organisationsbidrag (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)
- erhållet svar från nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (pdf)

HR-staben - uppdrag, mål och förutsättningar (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

Granskningar 2020

2020-11-18
Köpt vård (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2020-10-06
Regionalt cancercentrum, RCC (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen  (pdf)

2020-10-01
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2020-07-31 (pdf)

2020-08-25
Intern kontrollgranskning av administrativa system och rutiner (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2020-05-11
Regionens finansförvaltning (pdf)
- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2020-04-03
Revisionsberättelse för 2019 (pdf)

Revisorernas redogörelse år 2019 (pdf)

- erhållet svar från regionstyrelsen (pdf)

2020-04-01
Rapporter över genomförd årsgranskning per nämnd finns under rubriken Årsrapporter och uppdateras löpande

2020-03-30
Jämlik hjälpmedelsförskrivning NSV (pdf)
- erhållet svar från NSV (pdf)

2020-03-16
Varuförsörjningsnämnden - gemensam granskning av upphandling och byte tredjepartsleverantör (pdf)
- erhållet svar från varuförsörjningsnämnden (pdf)

Uppdaterat: 19 juni 2024
8FGK