Illustration på en kvinna som sitter med uppdragna ben, och en katt som vill komma upp till henne.

Suicid och suicidprevention

Suicid är ett folkhälsoproblem och en mänsklig tragedi, som inte bara påverkar offren utan också innebär ett stort lidande för närstående och anhöriga. För samhället är kostnaden många miljoner och för de drabbade familjerna en kostnad som inte går att mäta.

Antalet suicidier har legat på samma nivå de senaste tjugo åren. I Sverige dör ungefär 1 600 människor varje år, vilket innebär att ett suicid sker var sjätte timme, eller cirka fyra människoliv om dagen. I Sörmland dör cirka en människa varje vecka i suicid. Utöver det görs många suicidförsök i länet och i landet.

Tack vare forskning vet vi att suicid går att förebygga, och många av samhällets aktörer har en viktig roll i det arbetet. Region Sörmland är en av dessa, som har sin utgångspunkt i den nollvision för suicid som Sveriges riksdag beslutade 2008.

Så samarbetar vi i Sörmland för att förebygga suicid

Tidiga insatser i kommuner, en hälso- och sjukvård med bra kunskap om psykisk ohälsa och ett civilsamhälle som erbjuder stöd för anhöriga är några exempel på viktiga förebyggande insatser. Att vi i regionen samarbetar kring det förebyggande arbetet är av stor vikt då vi har olika kunskaper som kompletterar varandra.

I Sörmland är målet att regionen i samarbete med länets kommuner och andra aktörer tillsammans ska sprida det suicidpreventiva arbetet så brett som möjligt.

Hjälp och stöd finns!

Utbrottet av covid-19 har inneburit en stor omställning för de flesta. Under kriser är det vanligt att reagera med oro, stress, sorg och nedstämdhet. Men även när det inte är en pandemi är detta vanligt.

I denna broschyr har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samlat fem huskurer för psykisk hälsa och viktiga länkar dit du kan vända dig om du mår dåligt eller har funderingar om ditt mående.

1177.se finns samlad information kring psykisk hälsa, suicid och suicidtankar.

Kontakt

Sabrin Granath, Regional samordnare för suicidprevention, Region Sörmland

Innehållsansvarig: Mari Kampf Westerberg
Uppdaterat: 17 december 2021
74SC