Två utsträckta händer som möts.

Suicidprevention i Region Sörmland

Självmord är ett folkhälsoproblem och en mänsklig tragedi, som inte bara påverkar offren utan också innebär ett stort lidande för närstående och anhöriga. För samhället är kostnaden många miljoner och för de drabbade familjerna en kostnad som inte går att mäta.

Antalet suicidier har legat på samma nivå de senaste tjugo åren. I Sverige dör ungefär 1 600 människor varje år, vilket innebär att ett suicid sker var sjätte timme, eller cirka fyra människoliv om dagen. I Sörmland dör cirka en människa varje vecka i suicid. Utöver det görs många suicidförsök i länet och i landet.

Regional strategi för suicidprevention

Tack vare forskning vet vi att suicid går att förebygga, och många av samhällets aktörer har en viktig roll i det arbetet. Region Sörmland är en av dessa och vår utgångspunkt är vår regionala strategi för suicidprevention, som antagits på högsta politiska nivå i regionen. 

Syftet med strategin är att fastslå strategier och insatser för ett långsiktigt och kunskapsbaserat suicidpreventivt arbete i Region Sörmland. Strategin är utformad på en övergripande nivå och pekar ut riktningen och fungerar som ett stöd i framtagandet av lokala handlingsplaner, vilket innebär att samtliga verksamheter i regionen ska tillämpa strategin inom ramen för ordinarie verksamhetsplanering.

Läs den regionala strategin för suicidprevention i sin helhet (pdf).

Vanligaste dödsorsaken bland unga och män

I Sörmland är suicid den vanligaste dödsorsaken bland unga personer i åldern 15–24 år och bland män i åldern 15–44 år.

I riket har suicid bland barn och unga ökat med nästa en procent per år under 2000-talet. Varje år vårdas fler än 5000 barn och unga upp till 24 år för suicidförsök i Sverige. 

Två tredjedelar av de som avled i suicid år 2020 var män.

Suicid är en mänsklig tragedi

Suicid är ett folkhälsoproblem som bör beaktas och angripas från flera perspektiv. En suicidhandling är den yttersta konsekvensen av ett svårt lidande som har drabbat den enskilde individen. Förutom en mänsklig tragedi som påverkar offren, innebär suicid ett stort lidande för närstående och anhöriga.

Efterlevande till personer som begått suicid löper cirka tre gånger högre risk för suicid i jämförelse med efterlevande till personer som har gått bort av andra dödsorsaker.

Utöver närstående och anhöriga drabbas också personer som bevittnar suicid, till exempel i trafiken, i hälso- och sjukvården eller på andra allmänna platser.

Pågående arbete i Region Sörmland

I regionen pågår just nu ett hälso- och sjukvårdsövergripande projekt som riktar sig till samtliga hälso- och sjukvårdsverksamheter.

Uppdraget är att ta fram ett gemensamt vårdprogram för suicidnära patienter i syfte att stärka vårdkedjan inom vården. De perspektiven som beaktas i detta arbete är selektiv prevention med inriktning på grupper med särskild utsatthet för suicid samt indikerad prevention som riktar sig till individer med höjd risk för suicid.

Hjälp och stöd finns!

Om du har självmordstankar eller är orolig för någon du känner ska du inte hålla det för dig själv, det finns hjälp att få. På 1177 finns samlad information kring psykisk hälsa, suicid och suicidtankankar. 

Till dig som har självmordstankar, 1177.se.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samlat fem huskurer för psykisk hälsa och viktiga länkar dit du kan vända dig om du mår dåligt eller har funderingar om ditt mående.

Råd för psykisk hälsa, SKR (pdf).

Kontakt

Sabrin Granath, Regional samordnare för suicidprevention, Region Sörmland

Innehållsansvarig: Mari Kampf Westerberg
Uppdaterat: 14 december 2023
QPEU