Nära vård

I hela Sverige pågår en långsiktig förändring av hälso- och sjukvårdssystemet till en mer nära vård, vilket betyder att vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individen. I Sörmland jobbar regionen och kommunerna tillsammans mot detta mål.

Nära vård - ett samarbete med individen i foku

Vi blir allt fler som lever längre och många av de sjukdomar som tidigare var dödliga kan idag behandlas. Samtidigt ökar antalet unga och gamla snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Nya tekniska lösningar introduceras i samhället och bidrar till både förändrade beteenden och nya möjligheter. Sammantaget ställer denna pågående utveckling av samhället nya krav på vården och omsorgen och på att vi behöver utveckla nya och effektiva arbetssätt.

Statens utredning "God och nära vård" beskriver och betonar behovet av en förändring av dagens hälso- och sjukvårdssystem. Det nationella uppdraget handlar om att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med utgångspunkt i ett personcentrerat arbetssätt.

Nära vård handlar om att utveckla en mer modern, tillgänglig och effektiv vård som utgår från individen. Patienten ska kunna vara mer delaktig i sin egen vård, utifrån sina förutsättningar och önskemål. Det innebär också att satsa på och arbeta ännu mer med hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Samverkan för en effektivare vård

Nära vård bygger på en tät samverkan mellan många olika vårdaktörer. Primärvården är navet och samarbetar med andra delar av sjukhusvården, övrig specialiserad öppenvård, den kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen och socialtjänsten. Dessutom innefattar nära vård även andra intressenter som behövs utifrån individens perspektiv, till exempel föreningslivet.

Flexibel vård - digital när det är möjligt

Den nära vården är flexibel, digital när det är möjligt och fysisk när det behövs. Den kan vara mobil och möter och samverkar med individen där den är, både fysiskt och kognitivt.

Läs mer om hur vi jobbar med nära vård i Sörmland

Uppdaterat: 5 juni 2023
7NYV