Nära vård

I hela Sverige pågår en långsiktig förändring av hälso- och sjukvårdssystemet till en mer nära vård, vilket innebär bland annat att vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individen. I Sörmland jobbar regionen och kommunerna tillsammans mot detta mål.

Nära vård - ett långsiktigt samarbete med individen i fokus

Vi blir allt fler som lever längre och många av de sjukdomar som tidigare var dödliga kan idag behandlas. Antalet unga och gamla ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Samtidigt bidrar tekniska lösningar i samhället till både förändrade beteenden och nya möjligheter. Den pågående utvecklingen av samhället ställer helt nya krav på vården och omsorgen - och på att vi behöver utveckla nya och effektiva arbetssätt.

Nära vård handlar om att utveckla en mer modern, tillgänglig och effektiv vård som utgår från individen. Patienten ska kunna vara mer delaktig i sin egen vård, utifrån sina förutsättningar och önskemål. Det innebär också att satsa på och arbeta ännu mer med hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Samverkan för en effektivare vård

Nära vård bygger på en tät och utökad samverkan mellan många olika vårdaktörer. Det gäller primärvården, sjukhusvården, övrig specialiserad öppenvård, den kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen och socialtjänsten. Dessutom innefattar nära vård även andra intressenter som behövs utifrån individens perspektiv, till exempel föreningslivet.

Flexibel vård - digital när det är möjligt

Den nära vården behöver kunna vara flexibel, digital när det är möjligt och fysisk när det behövs. Den kan vara mobil och möter och samverkar med individen där den är, både fysiskt och kognitivt.

Nära vård i Sörmland

I Sörmland pågår arbetet med nära vård i form av olika samarbeten mellan regionen och länets nio kommuner.
Ett sådant exempel är Tillsammans för barnens bästa i Sörmland.

Uppdaterat: 26 februari 2024
4NXW