Tillsammans för barnens bästa i Sörmland

Barn och unga i Sörmland har sämre hälsa och sämre skolresultat än barn i andra delar av Sverige. Utöver det lever en högre andel i barnfattigdom. Det är svåra utmaningar som kräver att flera aktörer i samhället arbetar tillsammans för att lyckas lösa dem.

Därför startades samverkansprojektet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland, med målbilden att alla barn och unga i Sörmland ska få möjlighet till en god fysisk och psykisk hälsa, utifrån varje barns behov.

Det är ett gemensamt projekt och utvecklingsarbete för Region Sörmlands hälso- och sjukvård tillsammans med socialtjänst och skola/förskola i länets alla kommuner.

Nya arbetssätt testas i flera kommuner utifrån "Skottlandsmodellen"

Under 2022 genomfördes flertalet intervjuer med ungdomar och vårdnadshavare liksom med personal inom hälso-och sjukvården, socialtjänst, skola och förskola. Bland annat framkom det då att det fanns ett stort behov av en samordningsperson och lättillgänglig kontakt för unga och anhöriga.

Utifrån intervjuresultaten och de behov som identifierades, testas nu nya arbetssätt under 2023 i flera av länets kommuner; Flen, Vingåker, Eskilstuna, Nyköping, Oxelösund, Katrineholm och Gnesta. 

Tillsammans för barnens bästa - projektgrupp Flen

Projektgruppen i Flen: Lisa Sund, Nettan Eliasson (båda processledare, Region Sörmland), Carolina Eriksson (elevhälsochef, Flens kommun), Josefina Blas och Martin Widholm (Flens kommun).


- Inspiration till de nya arbetssätten som testas har bland annat hämtats från "Skottlandsmodellen", där tidiga samordnade insatser för barn och unga varit framgångsrika. Vi har även tittat på våra familjecentraler, hur de arbetar och samverkar, berättar Nettan Eliasson, en av processledarna i Region Sörmland.

I Skottland arbetar alla kommuner enligt samma modell för att samordna tidiga insatser för barn och unga. Modellen som heter Getting it right for every child, GIRFEC, ger skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården konkreta verktyg för att stötta barn tidigt och med så lite byråkrati som möjligt.

På Sörmlands familjecentraler samverkar regionen med kommunerna och erbjuder öppen förskola, barnmorskemottagning, BVC samt familjevägledning och stöd i föräldraskapet.

Stöd vid och i väntan på NPF-utredning

Utöver detta har ett delprojekt skapats, där tvärprofessionella team från socialtjänst, skola och Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) arbetar tillsammans i Sörmland, för att ge barn och unga i förskoleklass till och årskurs 6 stöd i samband med och i väntan på utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

 

Innehållsansvarig: Länsgemensamt regionalt stöd
Uppdaterat: 11 juli 2023
3MQE