Referensgrupp Sörmland

Referensgruppen ingår i den regionala samverkansstrukturen Samkultur Sörmland.

Vad gör referensgruppen och vilka områden ingår?

Referensgruppen består av representanter för länets kulturskapare, yrkesutövande eller ideella, som ansökt om att få delta och länsövergripande aktörer. Tillsammans representerar de en del av Sörmlands kulturliv.

Referensgruppens uppdrag är att diskutera utvecklingsområden inom Sörmlands kulturliv. Gruppen kan föreslå samverkan och samarbeten inom och mellan olika kulturområden och kulturformer. Gruppen är också med och ger synpunkter på regionens kulturplan inklusive årliga aktivitetsplaner. De olika deltagarna kan vid behov även delta i bland annat tematiska kommundialoger och kommunkonferenser.

Gruppen består av cirka 20 personer som representerar områdena
• film och bio
• musik
• arkiv
• teater
• museum och kulturmiljövård
• hemslöjd
• bild och form, konst
• dans
• bibliotek, läs- och litteraturfrämjande

Referensgruppen utses för en treårsperiod. Gruppens arbete startade december 2023.

Om Samkultur Sörmland:

Den regionala kulturverksamheten i Sörmland bygger på en kulturplan med samverkan som en grundläggande del. Lagen om kultursamverkan säger vad Sveriges regioner ska åstadkomma inom samverkansstrukturen. Varje län har sin egen modell, vår kallas Samkultur Sörmland. Modellen består av, förutom referensgruppen, en politisk del (region och kommuner), en beredningsgrupp (kulturtjänstepersoner) och innefattar tematiska och till kulturverksamheten i länet kopplade frågor samt kommundialoger.


Läs mer i Kulturplanen och Aktivitetsplanen: Kulturplan Sörmland 2023–2026

Uppdaterat: 9 april 2024
CDT7