Villkor och regelverk för bidrag

Innan du söker bidrag är det viktigt att du läser igenom våra regler och villkor på den här sidan.

Föreningar och organisationer som kan få bidrag från Region Sörmland ska vara demokratiskt uppbyggda vilket innebär att medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten.

Föreningarna och organisationerna ska också stödja demokratiska idéer och allas lika rättigheter och möjligheter oavsett

 • Kön, könsidentitet och könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

För att ha rätt till bidrag ska föreningen eller organisationen

 • Bedriva verksamhet i minst tre av länets kommuner, alternativt vara av särskilt regionalt intresse.
 • Ha viss annan finansiering.
 • Ha antagna stadgar.
 • Ha utsedd styrelse och revisorer.
 • Kunna styrka sin verksamhet med förslag till verksamhetsplan och balanserad budget.
 • Kunna styrka godkänd verksamhetsberättelse med årsbokslut, revisionsberättelse samt att styrelsen beviljats ansvarsfrihet. (Gäller inte nystartad förening, organisation.)
 • Ange vad ansökta medel ska användas till.
 • Ha behov av ekonomiskt stöd för att genomföra planerad verksamhet.
 • Bidrag ges inte till föreningar, organisationer eller enskilda firmor som har skulder till staten för skatt eller avgift. Bidrag lämnas inte heller till enskild firma som är i likvidation.

Regelverk för organisationsbidrag

Om villkoren i regelverket uppfylls finns följande bidrag att ansöka om

 • Organisationsbidrag kan sökas av distrikts- eller paraplyorganisationer som bedriver länsövergripande kulturverksamhet i minst tre av länets nio kommuner eller kulturverksamhet som Region Sörmland anser vara av länsintresse.
 • Verksamhetsbidrag kan sökas av det fria kulturlivet (lokala kulturföreningar och enskilda firmor) för länsövergripande kulturverksamhet: aktiviteter, föreställningar, utställningar i minst tre av länets nio kommuner.
 • Utvecklingsbidrag kan sökas för områden som är nya för den specifika verksamheten.

 

Uppdaterat: 4 augusti 2023
6VK5