Ekonomi och budget

Att driva Region Sörmlands verksamheter under ett år kostar omkring 11 miljarder kronor. Det är politikerna i regionen som ansvarar för pengarna och som bestämmer vad de ska användas till. Den största delen av pengarna, cirka 88 procent, används till hälso- och sjukvård. Den övriga delen används bland annat till kollektivtrafik, forskning och utveckling, utbildning och regional utveckling.

Mål och budget är Region Sörmlands viktigaste styrdokument och beslutas av regionfullmäktige. Mål och budget anger den övergripande inriktningen som ska gälla för samtliga verksamheter under de kommande tre åren. Regionbudgeten binder samman de politiska målen med den operativa verksamheten och är vägledande och styrande för verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet.

I Mål och budget finns regionens vision, organisation och styrmodell. Styrmodellen är indelad i tre perspektiv: medborgarperspektivet, verksamhetsperspektivet och resursperspektivet. I budgeten finns även en beskrivning av ekonomiska förutsättningar och övriga förutsättningar för verksamheten.

Nyckeltal

Uppdaterat: 26 juni 2024
21WB