Region Sörmlands styrmodell

Vår vision är: Den öppna regionen - för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region. Den ska ligga till grund för hur pengarna fördelas.

Politikerna i regionfullmäktige styr Region Sörmland genom pengar och politiska mål. Pengarna fördelas som en budgetram till varje nämnd.

Fullmäktige beslutar samtidigt om vad pengarna ska användas till genom att slå fast mål. I budgeten finns mål inom tre områden: medborgar-, verksamhets- och resursperspektiv. 

Respektive nämnd fördelar sin ram och gör verksamhetsmål för att nå de politiska målen. I delårsrapporten och i bokslutet följs ekonomi och måluppfyllelse upp. Budgetarbetet är alltså en process som pågår året runt. Planering, genomförande och uppföljning av budget tar tillsammans mer än två år.

Uppdaterat: 12 december 2023
H768