Nya vårdbyggnaden på Mälarsjukhuset

Nya Mälarsjukhuset

Mälarsjukhuset, som är det största sjukhuset i Sörmland, genomgår en av de större moderniseringarna bland länets sjukhus. Sedan Mälarsjukhuset senast renoverades har vården förändrats. De nya kraven samt utvecklade behoven kommer på nytt mötas och tillgodoses med de planerade ny- och ombyggnationerna.

Ny vårdbyggnad

Vi bygger ny och större vårdbyggnad och planeras stå klar 2025. Vi kommer få en samlad personalkompetens vilket ska medföra snabbare och effektivare vård för våra patienter och förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Den nya vårdbyggnaden omfattar:

  • akutvårdsavdelning, akutmottagning, akutradiologi, förlossning- och kvinnoavdelning, hjärtintensivavdelning, neonatalavdelning, intensivvårdsavdelning och operationsavdelning
  • sterilcentral
  • helikopterplatta

Placeringen av de olika avdelningarna och mottagningarna har planerats utifrån de identifierade behoven och viktiga flöden mellan berörda verksamheter. Den nya byggnaden blir ett samlingshus för de mest akuta verksamheterna vilket bland annat kommer öka tillgängligheten, säkerställa patientsäkerheten och minimera förflyttningar av både medarbetare och patienter.

Förutsättningar för samverkan mellan verksamheter

Vi eftersträvar att skapa ett mer effektivt resursutnyttjande och en mer sammanhållen vård. Det gör vi genom att samlokalisera vårdavdelningen samt olika enheter inom våra kliniker. Det medför möjligheter för bättre samverkan och tillgänglighet mellan verksamheterna som medför stora fördelar för både våra patienter och vår personal.

Anpassningar av vårdavdelningar

Vårdavdelningar byggs till och moderniseras. Till största del bygger vi enbart enkelrum för att öka integriteten för patienten, skapa bättre förutsättningar för större delaktighet i den egna vården, minska risken för smittspridning samt ge plats för anhöriga.

Uppdaterat: 19 oktober 2023
C7N8