Nyhetslista

 • 11 maj 11:55

  Stor ekonomisk satsning på näringsliv, arbetsmarknad och utbildning i Sörmland

  Ekonomiska insatser på närmare 25 miljoner kronor. Det föreslås Region Sörmland besluta om på kommande möte med regionstyrelsen. Syftet är att fortsätta skapa förutsättningar för en attraktiv region i spåren av coronapandemin.

 • 22 april 11:08

  Nu är vi medlemmar i Svenska Cykelstäder!

  Region Sörmland har blivit medlem i Svenska Cykelstäder, en förening som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Att vara medlem i Svenska Cykelstäder innebär att tillsammans verka för ökad framkomlighet, bättre folkhälsa och minskade utsläpp.

 • 20 april 08:43

  Onkologimottagningen i Nyköping utökar sina behandlingsplatser

  Onkologimottagningen i Nyköping har länge haft behov av större ytor med möjlighet att erbjuda den bästa vården för sina patienter. Nu flyttar mottagningen till nya lokaler som tillgängliggör för verksamheten att växa.

 • 12 april 09:54

  Satsning på förbättrad tillgängligheten hos samtalsmottagningarna

  Alltfler barn och unga söker hjälp och stöd på länets samtalsmottagningar. För att möta behovet och hålla en god tillgänglighet föreslås en förstärkning av verksamheten med tre miljoner kronor. Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 13/4.

 • 8 april 11:53

  Fokus på att förbättra sörmländska barns hälsa efter coronapandemin

  Den pågående pandemin tros ge negativa konsekvenser på hälsan hos sörmländska barn. För att möta behovet och sätta in åtgärder ska en handlingsplan tas fram baserad på barnhälsovårdens årsrapport. Förslaget diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 13/4.

 • 2 mars 09:39

  Robotkirurgi på väg till Sörmland

  Två operationsrobotar är på väg till hälso- och sjukvården i Region Sörmland då Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset i Eskilstuna föreslås börja med robotassisterad kirurgi. Ärendet finns med på regionstyrelsemötet den 9/3.

 • 1 mars 12:55

  Ostlänkens stationer i Sörmland är avgörande för hållbarhet, långsiktighet utveckling och konkurrenskraft

  Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utreda utbyggnad av nya stambanor med en kostnadsram på 205 miljarder kronor. Idag, den 1 mars, har Trafikverket slutredovisat sitt uppdrag och presenterar fyra alternativa lösningar för nya stambanor, där Ostlänken kraftigt påverkas. Flera av alternativen innebär att de planerade stationerna i Nyköping, Skavsta och Vagnhärad tas bort. Region Sörmland, Nyköpings och Trosa kommun kräver nu att regeringen följer tidigare ingångna avtal och att Ostlänken byggs som planerat.

 • 2 februari 16:39

  Region Sörmland stärker upp med fler mottagningar för psykisk ohälsa

  För att möta det ökade behovet har Region Sörmland ingått avtal med nio nya vårdgivare i länet som kan behandla patienter med depression, ångest och stress.

 • 27 januari 15:10

  Ny strålbunker på Mälarsjukhuset

  Idag togs första spadtaget för byggnationen av en ny strålbunker på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

 • 25 januari 11:06

  Regional strategi för suicidprevention

  Suicid är ett växande folkhälsoproblem nationellt och regionalt. En regional strategi för suicidprevention finns nu färdig. Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 26/1.