Patientnämnden

Dina klagomål och synpunkter är viktiga eftersom de kan bidra till att förändra och förbättra vården, så att andra inte drabbas på samma sätt.

Vänd dig i första hand till de som vårdat dig

Verksamheten som har ansvarat för din vård eller behandling kan bäst förklara vad som har inträffat. De ska vid behov vidta åtgärder för att händelsen inte ska inträffa igen.

När du har lämnat ett klagomål, ska du få besked snarast om att ditt klagomål är mottaget. Verksamheten bör svara inom fyra veckor. Om du är under 18 år bör du få ett svar tidigare än så.

Du har rätt att få ett svar som du kan förstå. Ditt klagomål ska besvaras på ett lämpligt sätt och innehålla en förklaring till vad som har hänt.

Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ditt klagomål

Patientnämndens uppgift är att hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram dina klagomål och synpunkter och se till att de blir besvarade. Om du är under 18 år, agerar patientnämnden med hänsyn till din ålder. Det går bra att vara anonym i dina kontakter med oss. 

Patientnämnden kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. De kan också ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vården.

Patientnämnden har även till uppgift att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård(LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och smittskyddslagen (SML). Läs mer om stödpersoner här.

Vi beaktar barnperspektivet

Patientnämnden har till uppdrag att beakta barnperspektivet. Enligt barnkonventionen, så har alla barn rätt att bli lyssnade på och att få säga sin mening om det som gäller henne eller honom.

Kontakta oss

Du kan kontakta Patientnämndens kansli via telefon, brev, e-post eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du väljer att skriva till oss ser vi gärna att du använder dig av denna blankett för synpunkter. Om du kontaktar oss i ett ärende som handlar om någon annan, till exempel en anhörig, behöver du också fylla i en fullmakt där patienten godkänner dig som ombud.

Lämna ett klagomål till IVO

Kan du av någon anledning inte få svar av verksamheten? Eller har du inte fått ett tillfredställande svar? Då kan du lämna ditt klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. För att IVO ska kunna utreda ditt klagomål bör du lämna in det inom två år från det att händelsen inträffat.

IVO utreder bland annat händelser som inneburit att du eller din närstående har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit. IVO utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

Läs mer på www.ivo.se eller kontakta IVO:s upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.

Du kan ha rätt till ekonomisk ersättning

Om du har drabbats av en skada i vård eller tandvård som hade kunnat undvikas, kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Uppdaterat: 21 september 2021
BZBF