Nya vårdbyggnaderna på Nyköpings lasarett

Nya Nyköpings lasarett

De kommande åren görs stora insatser för att utveckla vården på Nyköpings lasarett. De ny- och ombyggnationer som planeras för lasarettet är framtagna utifrån olika behovsanalyser där man identifierat områden som behöver moderniseras och utvecklas för att verksamheterna ska fortsätta erbjuda vård av god kvalitet.

Två nya vårdbyggnader

Vi bygger två helt nya byggnader på sjukhusområdet. Verksamheterna som flyttar in kommer få större ytor och mer strategiska flöden som kommer gynna både våra patienter och vår personal.

Byggnad ett omfattar:

  • ett samlat mottagningsplan med de anslutande byggnaderna för medicin, kirurgi-urologi, ortopedi och klinisk fysiologi
  • slutenvård för ortopedi, perioperativ vårdavdelning, fotvården, provtagningscentral samt MR-enhet med ytterligare en MR-kamera
  • ny huvudentré

Byggnad två omfattar:

  • ny akutmottagning i anslutning till en ny enhet för akutradiologi och en klinisk beslutsenhet (CDU - Clinical decision unit)
  • utökad operationsavdelning med nio operationssalar
  • sterilcentral

Vid planeringen av dessa byggnader har vi lagt stort fokus på centrala placeringar och samlokalisering av verksamheter för ett bättre flöde för våra medarbetare och patienter. Förändrade och större lokalytor handlar om att hitta flexibla lösningar för lokaler så att de lätt kan anpassas i takt med att förutsättningarna förändras. Vi bygger för att möta behoven från våra patienter och våra medarbetare. Det skapar förutsättningar för en säker vård och en god arbetsmiljö.

Byggnad ett planeras stå klart vid årsskiftet 2021/2022.
Byggnad två planeras stå klart 2023.

Samlokalisering av verksamheter

Samverkande enheter och mottagningar kommer att placeras i anslutning till varandra för att skapa förutsättningar för effektiva vårdprocesser. Samlokalisering bidrar till mer naturliga flöden samt ger verksamheterna möjlighet att bedriva en god och säker vård.

Ett mer tillgängligt sjukhus

Den nya huvudentrén blir mer tillgänglig med sin placering i en av de nya byggnaderna. Vi skapar fler parkeringsplatser i anslutning till huvudentrén för personer med nedsatt rörelseförmåga och vi gör det möjligt för kollektivtrafiken att släppa av resenärer nära huvudentrén.

Läs mer om Nyköpings lasarett

Uppdaterat: 24 september 2021
KAFW