Nya vårdbyggnaderna på Nyköpings lasarett

Nya Nyköpings lasarett

De kommande åren görs stora insatser för att utveckla vården på Nyköpings lasarett. De ny- och ombyggnationer som planeras för lasarettet är framtagna utifrån olika behovsanalyser där man identifierat områden som behöver moderniseras och utvecklas för att verksamheterna ska fortsätta erbjuda vård av god kvalitet.

Två nya vårdbyggnader

Den stora entrébyggnaden invigdes januari 2022 och vi har en pågående byggnationen av en ny byggnad på sjukhusområdet. Verksamheterna som flyttar in kommer få större ytor och mer strategiska flöden som kommer gynna både våra patienter och vår personal.

Den pågående byggnationen omfattar:

  • ny akutmottagning utökad med observationsplatser och möjlighet till separat flöde för infektionspatienter
  • utökad operationsavdelning med nio operationssalar
  • sterilcentral

Vid planeringen av dessa byggnader har vi lagt stort fokus på centrala placeringar och samlokalisering av verksamheter för ett bättre flöde för våra medarbetare och patienter. Förändrade och större lokalytor handlar om att hitta flexibla lösningar för lokaler så att de lätt kan anpassas i takt med att förutsättningarna förändras. Vi bygger för att möta behoven från våra patienter och våra medarbetare. Det skapar förutsättningar för en säker vård och en god arbetsmiljö.

Byggnaden planeras stå klart 2024.

Samlokalisering av verksamheter

Samverkande enheter och mottagningar kommer att placeras i anslutning till varandra för att skapa förutsättningar för effektiva vårdprocesser. Samlokalisering bidrar till mer naturliga flöden samt ger verksamheterna möjlighet att bedriva en god och säker vård.

Ett mer tillgängligt sjukhus

Den nya huvudentrén har blivit bli mer tillgänglig med sin placering i en av de nya byggnaderna. Vi har skapat fler parkeringsplatser i anslutning till huvudentrén för personer med nedsatt rörelseförmåga och kollektivtrafiken har större möjligheter att släppa av resenärer nära huvudentrén.

Uppdaterat: 19 oktober 2023
GPGH