Den ekonomiska situationen i Region Sörmland

Region Sörmlands resultat 2023 blev ett underskott på knappt 1,1 miljard kronor. Flera åtgärder har startat för att vända utvecklingen.

- Vi har en allvarlig ekonomisk situation att hantera i Region Sörmland. Den beror bland annat på den höga inflationen, ökade pensionskostnader och kostnadsökningar kopplade till de stora byggsatsningarna på våra sjukhus. Men också på att antalet anställda ökat under pandemiåren. De har finansierats av tillfälliga statliga stöd som nu dras tillbaka. Vi arbetar för närvarande med fokus att spara minst en halv miljard kronor och alla verksamheter måste minska sina kostnader, säger Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör i Region Sörmland.

Region Sörmland delårsrapport, som behandlades den 12/9 i regionstyrelsen, och behandlas i fullmäktige den 24/10 finns att läsa här: Politiska sammanträden och möteshandlingar

Beslut om ekonomiska åtgärder

På mötet med regionfullmäktige i maj 2023 beslutades att samtliga nämnder och styrelser omgående ska vidta kostnadsreducerande åtgärder för 2023 och framåt.

Här finns mer att läsa om detta beslut: Politiska sammanträden och möteshandlingar

En politisk arbetsgrupp har arbetat för att ta fram åtgärder för att minska hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling och nå en ekonomi i balans. En handlingsplan har beslutats på regionstyrelsen den 12/9. Hur arbetet framskrider ska återrapporteras månadsvis i regionstyrelsen.

Här finns mer att läsa om detta beslut: Politiska sammanträden och möteshandlingar

Fler nyheter om ekonomiska åtgärder:

Uppdaterat: 4 juni 2024
Y7TV