Ambulanssjukvården Sörmland

Ambulanssjukvården ska förmedla avancerad akutmedicinsk vård till sjuka och skadade utanför sjukhus samt svara för att sjuka och skadade på bästa sätt bedöms och tas om hand.

Vid samtal till larmnumret 112 som gäller sjukdoms - och olycksfall kopplas samtalet vidare till Sjukvårdens larmcentral (SvLc) som finns i Eskilstuna. Tillsammans med SvLc i Västmanland och Uppsala har man ansvar för att bedöma, prioritera, larma ut och dirigera ambulanserna i regionerna. SvLc i Sörmland tillhör samma organisation som ambulanssjukvården med en gemensam verksamhetschef, vi har flera medarbetare som arbetar både på larmcentralen och i ambulanssjukvården.

Under vardagar finns 16 ambulanser i drift, under kvällar och helger är resurserna något färre till antalet. Genom att samtransportera flera patienter i en särskild Samambulans med flera vårdplatser kan vi dagligen möta behovet av överflyttningar mellan sjukhus inom och utanför regionen. Vi stärker också upp den ordinarie ambulansvården med en resurs som vi kallar ASR, Ambulansens SingleResponder. Det här är ett sjuksköterske- bemannat fordon med samma kompetens och utrustning som en vanlig ambulans men som saknar bår för liggande patienter. Vi använder ASR på alla typer av uppdrag. Samambulansen och ASR gör det möjligt för SvLc att nyttja våra vanliga ambulansresurser på ett effektivare sätt.

Modern ambulanssjukvård handlar alltmer om att anpassa vården till där den gör mest nytta för patienten. Vi vet idag att alla patienter inte behöver transport till en akutmottagning, vårdbehovet varierar och många patienter behöver helt andra vårdinsatser. I vissa fall kan man stanna kvar i hemmet efter bedömning och undersökning, i andra fall behövs kontakt med primärvården eller olika kommunala insatser. För oss är det viktigt att den här bedömningen görs på ett patientsäkert sätt och i samråd med den vårdsökande. 

Ambulanssjukvården ska kännetecknas av:

  • God tillgänglighet och hög beredskap dygnet runt.
  • Personal med adekvat kompetens.
  • Funktionsanpassade ambulansfordon med ändamålsenlig medicinteknisk utrustning.
  • Aktivt kvalitetsarbete för att främja god patientsäkerhet.
  • God arbetsmiljö.
Uppdaterat: 23 april 2024
NK5R