Barnrättskonventionen

Biblioteksutveckling Sörmland stöttar arbetet med att förverkliga de mänskliga rättigheterna för personer mellan 0-18 år. Under 2020-2022 samordnar vi en process där samtliga chefer för folkbiblioteken i länet implementerar FN:s konvention om barnets rättigheter i verksamheten.

Vad innebär det att barnrättskonventionen är lag?

Sedan 1 januari 2020 är Barnrättskonventionen lag i Sverige. Barnrättskonventionens 54 artiklar skrivs in i den svenska lagstiftningen. Domstolar och andra rättstillämpare kommer i högre grad ta hänsyn till barnets rättigheter. Biblioteken behöver, precis som all annan offentlig verksamhet, barnrättssäkra sin verksamhet. 

Vad behöver jag göra?

Börja med att läsa vad som står i FN:s konvention om barnets rättigheter! Barnrättskonventionen berör alla delar av bibliotekets verksamhet, inte bara barnbiblioteksverksamheten. Det är chefen som är ytterst ansvarig för att barnrättskonventionen genomförs på biblioteket och att all personal har kunskap.

Ta beslut för barnets bästa! Bedömningar av vad som är barnets bästa ska göras när beslut som rör barn som individer och grupp ska tas, oavsett om beslutet tas i ett direkt möte med barn i en informationsdisk eller indirekt, t ex i budget- och verksamhetsplanering.

Ta stöd! I vissa kommuner finns personer som har ett särskilt barnrättsansvar och uppdrag att stötta. Hör dig för i din kommun. Det finns bra processtödsmaterial hos Barnombudsmannen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Ett biblioteksspecifikt stödmaterial har arbetats fram i Sörmland, Löpa linan ut. 

Om Löpa linan ut

Löpa linan ut är en skrift som innehåller en strategisk modell i åtta steg som hjälper dig som är bibliotekschef igenom hela implementeringsprocessen. Skriften är gratis att ladda ner och finns översatt till engelska. Löpa linan ut har med stöd av Kungliga biblioteket tryckts som bok och har spridits till bibliotekschefer i alla kommuner i landet. Den är kurslitteratur inom ABM (Arkiv, bibliotek, museum)-utbildningarna på Lunds universitet. 

Skriften har tagits fram av de regionala biblioteksverksamheterna i Sörmland, Gävleborg, Örebro och Östergötland i samarbete med folkbibliotekschefer från respektive län. I Sörmland var Eskilstuna stadsbiblioteks chefer involverade i processen. 

Barnrättspris för bibliotek

Känner du till en person eller verksamhet som gjort något extraordinärt för att förverkliga barns rättigheter i ett bibliotekssammanhang? Nominera dem till Svensk biblioteksförenings pris Årets barnrättsutmärkelse Elefanten. Priset delas ut för första gången 2020.

Uppdaterat: 9 mars 2021
S7T5