En tecknad orange elefant som går på en lina

Barnrättskonventionen

Vi stöttar arbetet med att förverkliga de mänskliga rättigheterna för personer mellan 0-18 år. Under 2020-2022 samordnar vi en process där samtliga chefer för folkbiblioteken i länet implementerar FN:s konvention om barnets rättigheter i verksamheten.

Vad innebär det att barnrättskonventionen är lag?

Sedan 1 januari 2020 är Barnrättskonventionen lag i Sverige. Barnrättskonventionens 54 artiklar skrivs in i den svenska lagstiftningen. Domstolar och andra rättstillämpare kommer i högre grad ta hänsyn till barnets rättigheter. Biblioteken behöver, precis som all annan offentlig verksamhet, barnrättssäkra sin verksamhet. 

Vad behöver jag göra?

Börja med att läsa vad som står i FN:s konvention om barnets rättigheter! Barnrättskonventionen berör alla delar av bibliotekets verksamhet, inte bara barnbiblioteksverksamheten. Det är chefen som är ytterst ansvarig för att barnrättskonventionen genomförs på biblioteket och att all personal har kunskap.

Ta beslut för barnets bästa! Bedömningar av vad som är barnets bästa ska göras när beslut som rör barn som individer och grupp ska tas, oavsett om beslutet tas i ett direkt möte med barn i en informationsdisk eller indirekt, till exempel i budget- och verksamhetsplanering.

Ta stöd! I vissa kommuner finns personer som har ett särskilt barnrättsansvar och uppdrag att stötta. Hör dig för i din kommun. Barnombudsmannen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har bra processtödsmaterial. Vi har också tillsammans med andra regionala biblioteksverksamheter arbetat fram Löpa linan ut som är ett biblioteksspecifikt stödmaterial.

Vad är Löpa linan ut?

Löpa linan ut är en skrift som innehåller en strategisk modell i åtta steg som hjälper dig som är bibliotekschef genom hela implementeringsprocessen. Skriften är gratis att ladda ner och finns översatt till engelska. Löpa linan ut har med stöd av Kungliga biblioteket tryckts som bok och har spridits till bibliotekschefer i alla kommuner i landet. 

Skriften har tagits fram av de regionala biblioteksverksamheterna i Sörmland, Gävleborg, Örebro och Östergötland i samarbete med folkbibliotekschefer från respektive län. I Sörmland var Eskilstuna stadsbiblioteks chefer involverade i processen. 

Barnrättspris för bibliotek

Känner du till en person eller verksamhet som gjort något extraordinärt för att förverkliga barns rättigheter i ett bibliotekssammanhang? Nominera dem till Svensk biblioteksförenings pris Årets barnrättsutmärkelse Elefanten. Priset delades ut första gången 2020.

Uppdaterat: 24 april 2021
DUKF