Illustration

Alla människors rätt till bibliotek, litteratur och läsning!

Biblioteksutveckling Sörmland arbetar tillsammans med folkbiblioteken och andra aktörer i Sörmland för att fler människor ska vilja och kunna läsa, skriva, skapa och berätta. Men även för att stärka människors medie- och informationskunnighet.

Vad är regional biblioteksverksamhet?

Uppdraget att vara ett stöd för biblioteken i deras verksamhetsutveckling ligger på Biblioteksutveckling Sörmland och vi är en del av Region Sörmland. Vi har inga böcker att låna ut, utan arbetar med fortbildning, nätverkande, kunskapsförmedling och omvärldsbevakning.

  • Vi bidrar till folkbibliotekens verksamhetsutveckling, samarbete och kvalitet genom att inspirera till samverkan, främja kompetensutveckling och utveckla metoder för delat lärande.

  • Vi driver även läsfrämjande verksamhet riktad till och tillsammans med olika målgrupper i samhället genom att verka för att ta bort hinder för läsning och stärka människors identiteter som läsare.

  • Vi utvecklar litteraturen som konstform i Sörmland. Genom projektet Sörmland berättar ska fler människors röster och berättelser höras på fler språk.

  • Vi ingår i nätverk med andra regionala biblioteksverksamheter där vi utbyter kunskap och idéer som kan inspirera till nya arbetssätt.

Vår främsta målgrupp är folkbiblioteken

Vår främsta målgrupp är medarbetare och chefer vid folkbiblioteken i Sörmlands nio kommuner. Men i slutänden är det Sörmlänningarna vi arbetar för. Vi strävar mot att alla människor ska ges möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter och aktivt kunna bidra till ett hållbart samhälle.

Vi prioriterar satsningar på biblioteksutveckling som når och skapar delaktighet hos barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer med andra modersmål än svenska och nationella minoriteter. Särskilt prioriterat är att satsa på aktiviteter som utvecklar bibliotekverksamhet för dubbelt prioriterade grupper, som till exempel barn med funktionsvariationer.

Samarbete gör biblioteken bättre

Bibliotekslagen har stort fokus på samverkan mellan olika bibliotekstyper. Det kan handla om kompetensutveckling, läsfrämjande insatser och tillgängliggörande av litteratur och andra medier mellan biblioteken.

Genom ökad samverkan vill vi se till att alla sörmlänningar får lika bra tillgång till bibliotek, läsning och information. Oavsett vad du har för bakgrund, ekonomi eller var du bor ska du ha samma möjligheter.

Biblioteken i Sörmland är en del av en nationell infrastruktur. Alla människor ska ha tillgång till landets samlade biblioteksresurser.

Våra styrdokument & planer

Verksamheten är en del av Region Sörmland. Vi arbetar utifrån en rad regionala, nationella och internationella styrdokument. Under våren kommer också en ny Regional biblioteksplan.

Uppdaterat: 11 januari 2019
81MY