Bokrecept

De första tre åren i en människas liv är avgörande för att utveckla ett språk. Du som är bibliotekarie, logoped, BVC-sköterska eller specialpedagog bidrar i ditt arbete till att barn med avvikande eller försenad språkutveckling får hjälp. Genom Bokrecept når vi tillsammans flera barn och deras vuxna.

Varför arbetar vi med Bokrecept?

5-8 % av förskolebarnen i Sörmland har någon typ av avvikande språkutveckling. En del barn börjar tala sent. Vissa barn har svårt att utveckla ordförråd och grammatik. Andra barn har svårt med uttal eller att förstå talat språk. Barnets språkliga ålder kan vara en annan än barnets faktiska ålder. Dessa barn har ett stort behov av språklig stimulans.

Forskning visar att tidig och frekvent biblioteksanvändning och tillgång till böcker i hemmet starkt påverkar barnets prestationer senare i skolan. Bokrecept ger familjerna en tidig kontakt med biblioteket. Det är viktigt att pratläsa med yngre barn och högläsa med äldre barn. Bokrecept bidrar till att stimulera barnets språkutveckling och förebygga framtida läs- och skrivsvårigheter.

Du som arbetar med Bokrecept är välkommen på samverkansmöte!

I januari/februari är du välkommen till samverkansmöte tillsammans med övriga bibliotekarier, logopeder, BVC-sköterskor och specialpedagoger (från kommuner där specialpedagoger skriver ut bokrecept) från hela länet. På mötet följer vi upp arbetet med Bokrecept och delar erfarenheter och kunskap över professionsgränserna. Stående punkter på dagordningen:

  • Uppföljning med rapport från alla hur det går på hemmaplan.
  • Rapport från alla av statistik över utskrivna och inlämnade bokrecept. Alla skickar in statistik till Biblioteksutveckling Sörmland innan mötet.
  • Samtal kring om något ska ändras i bokreceptet.

Hur fungerar Bokrecept i Sörmland?

Uppdaterat: 8 oktober 2019
7VHH